Program Opieka 75+

W ramach Umowy  nr 219/OPS/2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie P. Jacek Kowalczyk a Gminą Stryszów w imieniu której, działa Wójt Gminy Stryszów P. Szymon Duman  z kontrasygnatą Skarbnika Gminy została przyznana dotacja w ramach działu 852, rozdziału 85228 § 2030 klasyfikacji budżetowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacja Programu „Opieka 75+” na rok 2021

Celem dotacji jest wsparcie samorządu w poprawie dostępności do usług dla osób 75 lat i więcej poprzez dofinansowanie ;

1)  usług, w tym specjalistycznych dla osób którym były świadczone usługi w 2020r i będą kontynuowane w 2021,

2) dla osób, którym w 2020r nie były świadczone,

3) zwiększenia liczby godzin

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące i nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji całego zadania. Beneficjent dotacji przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 50% kosztów realizacji całego zadania, na które została przyznana dotacja. Koszt realizacji zadania wylicza się poprzez pomnożenie całkowitej liczby godzin usług opiekuńczych przyznanych decyzją administracyjną przez koszt 1h usług opiekuńczych określony w uchwale Rady Gminy.

Całkowity koszt zadania publicznego planuje  się na kwotę : 35.700 zł

Z tego wartość dofinansowania 17.850 zł


Zgodnie  z  Aneksem  nr 1/2021 z dnia  2021.10.12 do Umowy  nr 219/OPS/2021 z dnia 21.04.2021r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Stryszów w celu dofinansowania realizacji zadania  polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacja Programu „Opieka 75+” 2021 wysokość  dotacji  celowej  w ramach działu 852,  rozdział 85228  § 2030 wynosi 17.010 zł

Stryszów dn., 15.10.2021 r.

Kategoria: Program Opieka 75+ Dodano: 23-04-2021 Dodano przez: GOPS Stryszów