PROGRAM „Asystent Rodziny 2021” ze środków Funduszu Pracy

W ramach Umowy  nr 107/AR/FP/2022 podpisanej w dniu 22.12.2022 r.  pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie P. Jacek Kowalczyk, zwany dalej Wojewodą a Gminą Stryszów w imieniu której, działa Wójt Gminy Stryszów P. Szymon Duman  z kontrasygnatą Skarbnika Gminy zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Pracy  w wysokości 920 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2022” tj. 18 listopada 2022 r.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r poz.821 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet  w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz.1329)

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022″ pracował na stanowisku asystenta rodziny proporcjonalnie do wymiaru etatu udzielając wsparcia, o którym mowa w art.15  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawał w gotowości  do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art.8 ust.2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Całkowity koszt zadania planuje się na kwotę: 1 900 zł

Z tego wartość dofinansowania 1 500 zł

Załączniki
Plakat Plakat
Kategoria: program Asystent Rodziny na rok 2022 Dodano: 23-12-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów