Wspieranie rodziny – informacje

Realizacja  zadań  wynikających  z ustawy o  wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej na  terenie Gminy  Stryszów  za  okres styczeń-grudzień 2018 r

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 20111 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy:

 1. Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
 2. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem  w tym  placówek wsparcia dziennego, oraz praca nad rodzina przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez:
  1. zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do poradnictwa specjalistycznego
  2. organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających
  3. prowadzenie placówek wsparcia dziennego
  4. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce  opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych, oraz przekazywania ich Wojewodzie w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego
  5. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
   Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku asystenta obejmuje:

   1. z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
    1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
    2. wspieranie aktywności społecznej rodziny,
    3. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,
    4. pomoc w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych,
    5. merytoryczna pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
    6. motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu pracy,
    7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie ocen sytuacji i przekazywanie ich podmiotowi organizującemu pracę z rodziną,
    8. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
    9. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
    10. współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz dziecka i rodziny.
   2. z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”:
    1. udzielanie wsparcia emocjonalnego, psychologicznego,
    2. reprezentowanie kobiety/rodziny przed instytucjami, urzędami,
    3. pomoc w codziennej organizacji życia rodziny,
    4. doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
    5. występowanie w imieniu osób na podstawie ich upoważnienia do podmiotów, instytucji,
    6. prowadzenie dokumentacji dt. pracy,
    7. współpraca z przedstawicielami służb społecznych na zasadzie łączności i koordynacji działań.

Uchwałą Rady Gminy Nr XV/125/2016 z dnia 2 czerwca 2016r został przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Stryszów na lata 2016-2018

Działania profilaktyczne zgodnie z ustawą skierowane są do rodziny wychowującej dzieci a jednocześnie niewydolnej wychowawczo, dotkniętej przemocą, zagrożonej ubóstwem przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych gmina zapewnia zgodnie z ustawą wsparcie w formie asystenta rodziny do pracy z rodziną. Funkcja asystenta rodziny ma na celu osiągniecie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci, a głównym zadaniem asystenta jest niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny biologicznej lub umożliwienie szybkiego powrotu dziecka z pieczy zastępczej do rodziców.

W  2018r tut. Ośrodek w ramach realizacji zadań Gminnego Programu podjął następujące działania:

 1. kontynuacja zatrudnienia /umowa zlecenia/ asystenta rodziny, na rzecz  ośmiu rodzin niewydolnych wychowawczo /w tym na rzecz jednej zobowiązanej przez Sąd do współpracy z Asystentem rodziny/
 2. prowadzenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego w tym:
  1. socjalnego dla 31 rodzin,
  2. psychologicznego dla 24 rodzin,
  3. mediacji dla 1 rodziny
  4. terapeutycznego 26
 3. współfinansowanie pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej, /1000 zł m-cznie/
 4. współudział w organizacji wypoczynku dla  9–ga dzieci,
 5. udzielanie pomocy materialnej dla 31 rodzin
 6. systematyczna współpraca z Sądem Rejonowym , Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „FENIKS” w Radoczy, Zespołem Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym centrum Pomocy rodzinie w Suchej Beskidzkiej.

Wysokość planowanych i wydatkowanych  środków własnych w  2018 na realizację niniejszych zadań:

Rozdział- 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 24 648,00
Wydatkowanie środków:   24 329,82 zł z tego: wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 21 947,00 zł

Rozdział 85508 – Rodzina zastępcza

Plan: 12 364,00 zł
Wydatkowanie: 12 364,00 zł z tego: opłacenie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej -12 364,00 zł

W 2019r tut. Ośrodek będzie realizować zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez:

 1. opracowanie i przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stryszów na lata 2019-2021
 2. kontynuację zatrudnienia asystenta rodziny,
 3. zapewnienie poradnictwa specjalistycznego,
 4. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka w rodzinie nie wydolnej wychowawczo,
 5. podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się pracą z rodziną poprzez udział w szkoleniach i innych formach kształcenia,
 6. ścisłą współpracę instytucji i organizacji działających na rzecz rodzin nie wydolnych wychowawczo,
 7. zapewnienie wsparcia materialnego rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 8. współpracę ze środowiskiem lokalnym /w tym propagowanie funkcji rodzin wspierających/
Kategoria: Wspieranie rodziny Dodano: 04-02-2021 Dodano przez: GOPS Stryszów