W ramach Umowy  Nr 641/OPS/2023 podpisanej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie P. Rafał Filo a Gminą Stryszów w imieniu której, działa Wójt Gminy Stryszów P. Szymon Duman z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Stryszów została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta  wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki.

Celem dotacji jest wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust.1 pkt.18 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja.

Na koszt realizacji zadania składają się kwoty dodatku dla pracownika socjalnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy opłacane przez pracodawcę oraz wpłaty pracodawcy na ppk.

Beneficjent dotacji przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 20 % kosztów realizacji całego zadania.

Planowany całkowity koszt zadania:  9 434,00 zł

w tym wartość dofinansowania:        17 232,48 zł

Załączniki
DODATKI 400 ZŁ DODATKI 400 ZŁ
Kategoria: Dofinansowanie zadania własnego - dodatki dla pracowników socjlanych - 2023 r. Dodano: 31-10-2023 Dodano przez: GOPS Stryszów