Gmina Stryszów pozyskała dofinansowanie w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2024 w wysokości 132 096 zł na realizację wydatków bieżących w ramach modułu II tj. na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Stryszowie. Całkowita wartość projektu szacuje się na kwotę 286 886 zł.

Celem programu w ramach modułu II jest zapewnienie wsparcia Seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych przez Seniorów.

W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Załączniki
Klub Senior+ Klub Senior+
Kategoria: Dofinansowanie do funckjonowania Klubu Senior+ - edycja 2024 Dodano: 12-06-2024 Dodano przez: GOPS Stryszów

Gmina Stryszów pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 44 064 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie realizuje Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną.

Opieka wytchnieniowa udzielana będzie bezpłatnie dla uczestników programu.

Załączniki
OW 2024 OW 2024
Kategoria: Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r. Dodano: 04-03-2024 Dodano przez: GOPS Stryszów

W ramach umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Stryszów została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości działalności Ośrodka w tym zapewnienie stałego dostępu dla pracowników Ośrodka do konsultacji prawnej. Gmina Stryszów otrzymała także dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, o których mowa w w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników.

Kategoria: Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacja dodatkowych działań Dodano: 23-02-2024 Dodano przez: GOPS Stryszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż Gmina Stryszów pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 150 435,31 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ma na celu udzielenie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 r. adresowany jest dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego  stopnia niepełnosprawności albo orzeczeń równoważnych do w/w oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Załączniki
AOOzN 2024 AOOzN 2024
Kategoria: Asystent Osobisty Osoby z Niepełnsoprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r. Dodano: 23-02-2024 Dodano przez: GOPS Stryszów

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły, w ramach których gmina realizować będzie:

  1. moduł – dla dzieci i młodzieży – ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. usta
    • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
    • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej jest możliwe w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

2. moduł – dla osób dorosłych – ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe gminy w zakresie udzielenia pomocy, o której mowa w Programie wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniających warunki otrzymania pomocy.

Zgodnie z art.115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu wysokość dotacji dla naszej gminy nie może przekraczać 80% kosztów realizacji zadania.

Wysokość przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej w 2024 roku wg Umowy podpisanej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Stryszów na realizację zadania wynosi 33 970 zł. Gmina Stryszów w 2024 r. zaplanowała na realizację zadania 40 000 zł.

Załączniki
Dożywianie 2024 Dożywianie 2024
Kategoria: Posilek w szkole i w domu - 2024 r. Dodano: 29-01-2024 Dodano przez: GOPS Stryszów

 

 

Gmina Stryszów w 2024 r. otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”.

Kategoria: Dofinansowanie świadczenia rodzinne 2024 r. Dodano: 15-01-2024 Dodano przez: GOPS Stryszów

W ramach Umowy  Nr 641/OPS/2023 podpisanej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie P. Rafał Filo a Gminą Stryszów w imieniu której, działa Wójt Gminy Stryszów P. Szymon Duman z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Stryszów została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta  wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki.

Celem dotacji jest wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust.1 pkt.18 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja.

Na koszt realizacji zadania składają się kwoty dodatku dla pracownika socjalnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy opłacane przez pracodawcę oraz wpłaty pracodawcy na ppk.

Beneficjent dotacji przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 20 % kosztów realizacji całego zadania.

Planowany całkowity koszt zadania:  9 434,00 zł

w tym wartość dofinansowania:        17 232,48 zł

Załączniki
DODATKI 400 ZŁ DODATKI 400 ZŁ
Kategoria: Dofinansowanie zadania własnego - dodatki dla pracowników socjlanych - 2023 r. Dodano: 31-10-2023 Dodano przez: GOPS Stryszów

W ramach Umowy  nr 218/OPS/2023 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie P. Jacek Kowalczyk a Gminą Stryszów w imieniu której, działa Wójt Gminy Stryszów P. Szymon Duman  z kontrasygnatą Skarbnika Gminy została przyznana dotacja w ramach działu 852, rozdziału 85228 § 2030 klasyfikacji budżetowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacja Programu „Opieka 75+” na rok 2023

Celem dotacji jest wsparcie samorządu w poprawie dostępności do usług dla osób 75 lat i więcej poprzez dofinansowanie:

1)  usług, w tym specjalistycznych dla osób którym były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023

2) dla osób, którym w 2022 r nie były świadczone,

3) zwiększenia liczby godzin

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące i nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji całego zadania. Beneficjent dotacji przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 50% kosztów realizacji całego zadania, na które została przyznana dotacja. Koszt realizacji zadania wylicza się poprzez pomnożenie całkowitej liczby godzin usług opiekuńczych przyznanych decyzją administracyjną przez koszt 1h usług opiekuńczych określony w uchwale Rady Gminy.

Całkowity koszt zadania publicznego planuje się na kwotę: 41 285 zł

Z tego wartość dofinansowania 20 140 zł

Załączniki
Opieka75+ Opieka75+
Kategoria: Program Opieka 75+ - 2023 r. Dodano: 20-06-2023 Dodano przez: GOPS Stryszów

Dofinansowanie do funkcjonowania Klubu Senior+ – edycja 2023

Gmina Stryszów pozyskała dofinansowanie w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2023 w wysokości 130 560 zł na realizację wydatków bieżących w ramach modułu II tj. na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Stryszowie. Całkowita wartość projektu szacuje się na kwotę 285 468 zł.

Celem programu w ramach modułu II jest zapewnienie wsparcia Seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych przez Seniorów.

W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Kategoria: Dofinansowanie do funkcjonowania Klubu Senior+ - 2023 Dodano: 07-05-2023 Dodano przez: GOPS Stryszów

Fundusz Solidarnościowy Opieka wytchnieniowa edycja 2023 r. – dofinansowanie

Gmina Stryszów pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 38 624,95 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Łączna kwota przeznaczona na realizację ww. Programu wynosi 38 624,95 zł w tym na koszty obsługi 224,95 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie realizuje Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną.

Opieka wytchnieniowa udzielana będzie bezpłatnie dla uczestników programu.

Załączniki
Plakat OW 2023 Plakat OW 2023
Kategoria: Opieka wytchnieniowa edycja 2023 Dodano: 14-03-2023 Dodano przez: GOPS Stryszów