Karta Dużej Rodziny – informacje

1. Procedura GOPS dotycząca przyznania Karty Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.  Przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczeniao niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. roku życia.
Karta wydawana jest także dzieciom do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

 1. a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt. 4
  c) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 1744)

3. Sprawę załatwia

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie w godzinach pracy Ośrodka tj. : Od Poniedziałku do Piątku od 7.30 – 15.30

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Wniosek ten może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

4. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

1. w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci

2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce

3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

5. Wydanie Karty Dużej Rodziny

6. Bez zbędnej zwłoki

7. Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. W przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.
2. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 13,00 zł
3. Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1a lub 2.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

 • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
 • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
 • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje różnej wielkości i z różnych branż. Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg i zniżek rodzinom posiadającym Karty Dużej Rodziny. Dokładne warunki przystąpienia firmy lub instytucji są ustalane indywidualnie.

Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie zniżek na terenie całego kraju jest dostępna i na bieżąco aktualizowana na stronie:  https://empatia.mpips.gov.pl/kdr


Jak zgłosić swoją firmę do programu?

 • Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym,
 • Działasz na terenie całego kraju lub lokalnie – wypełnij formularz zgłoszeniowy KDR lub skontaktuj się bezpośrednio z negocjatorem Karty Dużej Rodziny, który uzgodni z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy , przeprowadzi wszystkie procedury i podpisze umowę w sprawie przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Kontakt dla firm/instytucji:

             Iwona Nowak-Olszówka negocjator ds. partnerów strategicznych i lokalnych Karty Dużej Rodziny

Dołącz do Karty Dużej Rodziny już dziś!

Kategoria: Karta Dużej Rodziny Dodano: 04-05-2023 Dodano przez: GOPS Stryszów