Rozwijanie kompetencji Cyfrowych Seniorów z Klubu Senior+ w Stryszowie.

Rozwijanie kompetencji Cyfrowych Seniorów z Klubu Senior+ w Stryszowie.

Projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

Doposażenie uczestników Klubu Senior+ w laptopy i tablety pozwoli na podniesienie ich kompetencji cyfrowych oraz zapobiegnie e-wykluczeniu. Seniorzy będą mogli korzystać ze sprzętu w celach osobistych oraz edukacyjnych w Kawiarence Internetowej utworzonej
w Kubie Senior+.  Zakup tych urządzeń pozwoli na przeciwdziałanie izolacji oraz utrzymanie kontaktów z rodzinami i znajomymi, ale także
na podniesienie umiejętności komputerowych i przełamanie strachu przed nowoczesnymi urządzeniami.

Efektem projektu jest doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów poprzez zakup nowego sprzętu
tj. 4 laptopów i 4 tabletów na potrzeby Klubu Senior+ w Stryszowie.


Wartość dofinansowania: 17 200,00 zł

Całkowita wartość zadania: 17 200,00 zł

Załączniki
plakat plakat
Kategoria: Rozwijanie kompetencji Cyfrowych Seniorów z Klubu Senior+ w Stryszowie. Dodano: 30-12-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów

PROGRAM „Asystent Rodziny 2021” ze środków Funduszu Pracy

W ramach Umowy  nr 107/AR/FP/2022 podpisanej w dniu 22.12.2022 r.  pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie P. Jacek Kowalczyk, zwany dalej Wojewodą a Gminą Stryszów w imieniu której, działa Wójt Gminy Stryszów P. Szymon Duman  z kontrasygnatą Skarbnika Gminy zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Pracy  w wysokości 920 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2022” tj. 18 listopada 2022 r.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r poz.821 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet  w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz.1329)

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022″ pracował na stanowisku asystenta rodziny proporcjonalnie do wymiaru etatu udzielając wsparcia, o którym mowa w art.15  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawał w gotowości  do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art.8 ust.2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Całkowity koszt zadania planuje się na kwotę: 1 900 zł

Z tego wartość dofinansowania 1 500 zł

Załączniki
Plakat Plakat
Kategoria: program Asystent Rodziny na rok 2022 Dodano: 23-12-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów

Dofinansowanie zadania własnego – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

W ramach Umowy  Nr 437/OPS/2022 podpisanej w dniu 05.09.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie P. Jacek Kowalczyk a Gminą Stryszów w imieniu której, działa Wójt Gminy Stryszów P. Szymon Duman z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Stryszów została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta  wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki.

Celem dotacji jest wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust.1 pkt.18 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja.

Na koszt realizacji zadania składają się kwoty dodatku dla pracownika socjalnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy opłacane przez pracodawcę oraz wpłaty pracodawcy na ppk.

Beneficjent dotacji przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 20 % kosztów realizacji całego zadania.

Planowany całkowity koszt zadania:  13 279 zł

w tym wartość dofinansowania:        17 232,48 zł

Stryszów dn., 19.09.2022 r.

 

Załączniki
Plakat Plakat
Kategoria: Dofinansowanie zadania własnego - dodatki dla pracowników socjalnych Dodano: 19-09-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów

Program Opieka 75+

W ramach Umowy  nr 242/WP/2022/OS zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie P. Jacek Kowalczyk a Gminą Stryszów w imieniu której, działa Wójt Gminy Stryszów P. Szymon Duman  z kontrasygnatą Skarbnika Gminy została przyznana dotacja w ramach działu 852, rozdziału 85228 § 2030 klasyfikacji budżetowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacja Programu „Opieka 75+” na rok 2022

Celem dotacji jest wsparcie samorządu w poprawie dostępności do usług dla osób 75 lat i więcej poprzez dofinansowanie:

1)  usług, w tym specjalistycznych dla osób którym były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2022

2) dla osób, którym w 2021 r nie były świadczone,

3) zwiększenia liczby godzin

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące i nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji całego zadania. Beneficjent dotacji przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 50% kosztów realizacji całego zadania, na które została przyznana dotacja. Koszt realizacji zadania wylicza się poprzez pomnożenie całkowitej liczby godzin usług opiekuńczych przyznanych decyzją administracyjną przez koszt 1h usług opiekuńczych określony w uchwale Rady Gminy.

Całkowity koszt zadania publicznego planuje się na kwotę: 40 846 zł

Z tego wartość dofinansowania 20 423 zł

Załączniki
Plakat Plakat
Kategoria: Program "Opieka75+" Dodano: 26-04-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów

Dofinansowanie zadania własnego w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

 

W ramach Umowy nr 168/OPS/2022 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie p. Jacek Kowalczyk a Gminą Stryszów w imieniu której, działa Wójt Gminy Stryszów p. Szymon Duman została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, o których mowa w w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w ty, zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników.

Planowany całkowity koszt zadania: 567 853,00 zł

w tym wartość dofinansowania: 45 558 zł.

Załączniki
Plakat Plakat
Kategoria: Dofinansowanie zadania własnego w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej Dodano: 10-03-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów

Dofinansowanie zadania własnego – na realizację dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości działalności Ośrodka

W ramach Umowy  nr 19/OPS/2022 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie P. Jacek Kowalczyk a Gminą Stryszów w imieniu której, działa Wójt Gminy Stryszów P. Szymon Duman  z kontrasygnatą Skarbnika Gminy została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego
na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości działalności Ośrodka w tym zapewnienie stałego dostępu dla pracowników Ośrodka do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych.

Rozpoczęcie realizacji zadania 1 kwietnia 2022 r.  zakończenie 31 grudnia 2022 r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące i nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji całego zadania.

Planowany całkowity koszt zadania: 26 000,00 zł
w tym
wartość dotacji:        20 800,00 zł
środki własne:            5 200,00 zł

 

Załączniki
Plakat Plakat
Kategoria: Dofinansowanie zadania własnego – na realizację dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości działalności Ośrodka Dodano: 10-03-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów

Fundusz Solidarnościowy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022 r. – dofinansowanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż Gmina Stryszów pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 36 444 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022. Łączna kwota przeznaczona na realizację ww. Programu wynosi 36 444 zł w tym na koszty obsługi 714 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ma na celu udzielenie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego  stopnia niepełnosprawności albo orzeczeń równoważnych do w/w oraz dzieci do 16 roku życia
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w par.5 umowy nr 78/WP/2022/FS zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Stryszów.


Zgodnie z Aneksem  nr 1/2022 do Umowy nr 78/WP/2022/FS podpisanej w dniu 12.12.2022 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Stryszów na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022 została zmniejszona kwota środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego. Łączna kwota przeznaczona na realizację ww. Programu wynosi 30 298 zł.

Stryszów dn., 14.12.2022 r.

Załączniki
AOOS plakat AOOS plakat
Kategoria: Fundusz Solidarnościowy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022 r. Dodano: 01-03-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – dofinansowanie

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program został przyjęty przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 (M.P z 2018 r. poz. 1007).

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły, w ramach których gmina realizować będzie:

  1. moduł – dla dzieci i młodzieży – ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:
    • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
    • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej jest możliwe w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

  1. moduł – dla osób dorosłych – ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
    o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe gminy w zakresie udzielenia pomocy, o której mowa w Programie wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniających warunki otrzymania pomocy.

Zgodnie z art.115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu wysokość dotacji dla naszej gminy nie może przekraczać 80% kosztów realizacji zadania.

Wysokość przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej w 2022 roku wg Umowy nr 1/2022 podpisanej w dniu 19.01.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Stryszów na realizację zadania wynosi 31 404 zł. Gmina Stryszów w 2021 r. zaplanowała na realizację zadania 33 500 zł.

Szczegółowe informacje w sprawie otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać pod numerem telefonu tel. 33 8797 150


Zgodnie z Aneksem  nr 1/2022 do Umowy nr 1/2022 podpisanej w dniu 19.01.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Stryszów na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkich osobom jej potrzebujących została zwiększona dotacja celowa  w ramach działu 852, rozdział 85230 § 2030 do wysokości 52 238 zł.

Stryszów dn., 06.06.2022 r.


Zgodnie z Aneksem  nr 2/2022 do Umowy nr 1/2022 podpisanej w dniu 19.01.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Stryszów na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkich osobom jej potrzebujących została zwiększona dotacja celowa  w ramach działu 852, rozdział 85230 § 2030 do wysokości 67 940 zł.

Stryszów dn., 13.09.2022 r.

Kategoria: Posiłek w szkole i w domu Dodano: 25-01-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów