Gmina Stryszów pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 44 064 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie realizuje Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną.

Opieka wytchnieniowa udzielana będzie bezpłatnie dla uczestników programu.

DOFINANSOWANIE
44 064,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
44  064,00

DATA PODPISANIA UMOWY
marzec 2024 r.

Załączniki
OW 2024 OW 2024
Kategoria: Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r. Dodano: 04-03-2024 Dodano przez: GOPS Stryszów

W ramach umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Stryszów została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości działalności Ośrodka w tym zapewnienie stałego dostępu dla pracowników Ośrodka do konsultacji prawnej. Gmina Stryszów otrzymała także dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, o których mowa w w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników.

DOFINANSOWANIE
59 033,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
573 562,19

DATA PODPISANIA UMOWY
luty 2024 r. 

Kategoria: Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacja dodatkowych działań Dodano: 23-02-2024 Dodano przez: GOPS Stryszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż Gmina Stryszów pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 150 435,31 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ma na celu udzielenie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 r. adresowany jest dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego  stopnia niepełnosprawności albo orzeczeń równoważnych do w/w oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

DOFINANSOWANIE
150 435,31     

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
150 435,31

DATA PODPISANIA UMOWY
luty 2024 r

 

Załączniki
AOOzN 2024 AOOzN 2024
Kategoria: Asystent Osobisty Osoby z Niepełnsoprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r. Dodano: 23-02-2024 Dodano przez: GOPS Stryszów

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły, w ramach których gmina realizować będzie:

  1. moduł – dla dzieci i młodzieży – ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. usta
    • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
    • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej jest możliwe w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

2. moduł – dla osób dorosłych – ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe gminy w zakresie udzielenia pomocy, o której mowa w Programie wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniających warunki otrzymania pomocy.

Zgodnie z art.115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu wysokość dotacji dla naszej gminy nie może przekraczać 80% kosztów realizacji zadania.

Wysokość przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej w 2024 roku wg Umowy podpisanej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Stryszów na realizację zadania wynosi 33 970 zł. Gmina Stryszów w 2024 r. zaplanowała na realizację zadania 40 000 zł.

DOFINANSOWANIE
33 970,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
73 970,00

 DATA PODPISANIA UMOWY
styczeń 2024 r.

Załączniki
Dożywianie 2024 Dożywianie 2024
Kategoria: Posilek w szkole i w domu - 2024 r. Dodano: 29-01-2024 Dodano przez: GOPS Stryszów

 

 

Gmina Stryszów w 2024 r. otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”.

Dofinansowanie: 2 471 632 zł zł

Całkowita wartość: 2 630 337 zł

Kategoria: Dofinansowanie świadczenia rodzinne 2024 r. Dodano: 15-01-2024 Dodano przez: GOPS Stryszów