W ramach Umowy  nr 218/OPS/2023 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie P. Jacek Kowalczyk a Gminą Stryszów w imieniu której, działa Wójt Gminy Stryszów P. Szymon Duman  z kontrasygnatą Skarbnika Gminy została przyznana dotacja w ramach działu 852, rozdziału 85228 § 2030 klasyfikacji budżetowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacja Programu „Opieka 75+” na rok 2023

Celem dotacji jest wsparcie samorządu w poprawie dostępności do usług dla osób 75 lat i więcej poprzez dofinansowanie:

1)  usług, w tym specjalistycznych dla osób którym były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023

2) dla osób, którym w 2022 r nie były świadczone,

3) zwiększenia liczby godzin

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące i nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji całego zadania. Beneficjent dotacji przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 50% kosztów realizacji całego zadania, na które została przyznana dotacja. Koszt realizacji zadania wylicza się poprzez pomnożenie całkowitej liczby godzin usług opiekuńczych przyznanych decyzją administracyjną przez koszt 1h usług opiekuńczych określony w uchwale Rady Gminy.

Całkowity koszt zadania publicznego planuje się na kwotę: 41 285 zł

Z tego wartość dofinansowania 20 140 zł

Załączniki
Opieka75+ Opieka75+
Kategoria: Program Opieka 75+ - 2023 r. Dodano: 20-06-2023 Dodano przez: GOPS Stryszów