PROGRAM „Asystent Rodziny 2021” ze środków Funduszu Pracy

 

 

W ramach Umowy  nr 115/AR/FP/2021 podpisanej w dniu : 2021.12.14  pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie P. Jacek Kowalczyk, zwany dalej Wojewodą a Gminą Stryszów w imieniu której, działa Wójt Gminy Stryszów P. Szymon Duman  z kontrasygnatą Skarbnika Gminy zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Pracy  w wysokości 920 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” tj.22 października 2021r

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r poz.821 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet        w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz.1329)

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2021 pracował na stanowisku asystenta rodziny proporcjonalnie do wymiaru etatu udzielając wsparcia, o którym mowa w art.15  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawał w gotowości  do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art.8 ust.2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Środki przeznaczone z Funduszu Pracy nie mogą przekraczać 80% kosztów wynagrodzenia. Beneficjent  przeznaczy  ze środków własnych minimum 20% kosztów

Całkowity koszt zadania planuje  się na kwotę : 1525 zł

Z tego wartość dofinansowania 900 zł

Kategoria: Program Asystent Rodziny 2021 ze środków Funduszu Pracy Dodano: 16-12-2021 Dodano przez: GOPS Stryszów