Nabór uczestników do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”

 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16 roku  życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością , która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę

W związku z krótkim terminem przekazania wniosku do Wojewody Małopolskiego o pozyskanie środków na ten cel, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie.

Informacji o programie udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu: 33 8797150 wew. 23 lub osobiście w siedzibie GOPS.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Opieki wytchnieniowej w 2024 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 Załącznik Nr 7 do Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 załącznik nr 12 do Programu;

Więcej informacji można uzyskać w poniższym linku oraz pobrać wyżej wymienione dokumenty

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Kategoria: Aktualności Dodano: 06-11-2023 Dodano przez: GOPS Stryszów