Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje iż od 02.10.2023 r.  jest możliwość uzyskania  skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w  ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej wydają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a realizatorem programu jest: Zespół Parafialny CARITAS Archidiecezji Krakowskiej ul. Rynek 24; 34-130 Kalwaria Zebrzydowska  oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Wadowicach ul. Mickiewicza 26; 34-100 Wadowice.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901)  i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.
– 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
– 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Procedury kwalifikacji do Podprogramu:
GOPS Stryszów wydaje uprawnionym osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5). Załącznik nr 5 do Wytycznych stanowi wzór skierowania wraz z oświadczeniem o dochodach, przy czym GOPS  wypełnia część A, natomiast osoba kwalifikowana do przyznania pomocy żywnościowej wypełnia część B.
Osoby zgłaszające się po skierowanie po odbiór żywności powinny  dostarczyć dokumenty  potwierdzające dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych od XII.2023 r.  do X.2024 r.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 33 8797150 wew. 23

Bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:
https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023 – Pobierz: Załącznik_nr_5_Wzór_skierowania_

Kategoria: Aktualności Dodano: 12-10-2023 Dodano przez: GOPS Stryszów