Ważne informacje nt przeciwdziałania przemocy w Gminie Stryszów

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doznaje przemocy nie czekaj!

Przyjdź do nas! Postaramy Ci się pomóc!

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Jest to grupa specjalistów, którzy współpracują ze sobą w celu udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, powołuje się grupę diagnostyczno – pomocową, która pracuje bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą.

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 1. a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 2. b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 3. c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 4. d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 5. e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Osoby doświadczające przemocy mogą uzyskać pomoc:

– w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.30

– w Komisariacie Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej całodobowo tel. 47 33 27 450

– w Punkcie Konsultacyjnym w Klubie Abstynenta w Stryszowie “Pomocna Dłoń” tel. 33 879 79 31, gdzie można skorzystać z pomocy psychologa (Pani Anna Majchrzak Korydylewska) lub terapeuty (Pani Jolanta Mikołajek), po wcześniejszym umówieniu spotkania pod nr tel. 33 879 71 50

– w  Urzędzie Gminy w Stryszowie pokój nr 2 dyżuruje Dzielnicowy (tel. 668 013 273) w każdą środę o godz. 09.00-12.00 oraz w pierwszą sobotę miesiąc w godz.: 11.00-14.00

– w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (tel. 517 303 338) pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 09.00-10.30 oraz w trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 13.00-14.30

–  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-20.00, tel. 33 873 10 01, https://oikradocza.pl,  gdzie mogą uzyskać pomoc osoby i rodziny będące w stanie kryzysu, doświadczające sytuacji trudnych. Oferta pomocy w Ośrodku jest bezpłatna i adresowana do wszystkich mieszkańców Powiatu Wadowickiego. Korzystanie z pomocy Ośrodka nie wymaga skierowania. Formy i zakres pomocy świadczonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej są dostosowywane indywidualnie do potrzeb osób zgłaszających się.

Ośrodek udziela specjalistycznej pomocy dla:

 • osób i rodzin w sytuacji
 • kryzysu rodzinnego,
 • kryzysu małżeńskiego,
 • trudności wychowawczych,
 • przemocy w rodzinie,
 • przemocy seksualnej,
 • utraty, żałoby,
 • zagrożenia samobójstwem,
 • wypadków i katastrof,
 • doświadczenia przestępstwa

– Ponadto, na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Suskim, mieszkańcy Gminy Stryszów mogą skorzystać z pomocy Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, który w głównej mierze zajmuje się oddziaływaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Pomoc udzielana jest natychmiastowo, bez skierowania. ZIK działa w trybie dyżurowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00, a w dni wolne od pracy i święta pod nr tel. 33 874 21 01 pełniony jest dyżur całodobowy. Można tutaj uzyskać pomoc psychologiczną, pedagogiczną, skorzystać z mediacji rodzinnej, socjoterapii, grupy wsparcia dla kobiet. Funkcjonuje tutaj także hostel dla ofiar przemocy.

dzwoniąc na nr telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  800 120 002 – czynne całą dobę

Przemoc domowa  może dotyczyć każdego,  niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego, wieku, płci, wykształcenia. Może przybierać formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz ekonomicznej. Wszystkie te formy mogą występować jednocześnie albo niezależnie od siebie.

Przemoc domowa jest przestępstwem!

Najczęściej przemoc w rodzinie kwalifikowana jest jako przestępstwo z art. 207 k.k., polegające na znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną za względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Przestępstwo to jest ścigane z urzędu.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, art. 12 nakłada obowiązek zawiadomienia o przestępstwie z użyciem przemocy:

 1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy domowej, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.
 2. Osoby będące świadkami przemocy domowej powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Również Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego nakłada taki obowiązek: Art.  304.  [Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa]

§  1.  Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

 

REAGUJ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!

Kategoria: Przemoc Dodano: 12-10-2023 Dodano przez: GOPS Stryszów