Nabór uczestników do programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, że prowadzi nabór uczestników poprzez wypełnienie karty zgłoszenia do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie
  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia
  o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. Wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 2. Wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 3. Wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 4. Wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W związku z krótkim terminem przekazania wniosku do Wojewody Małopolskiego o pozyskanie środków na ten cel, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8 września 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie.

Informacji o programie udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu: 33 8797150 wew. 23 lub osobiście w siedzibie GOPS.

W załączeniu karta zgłoszenia do programu.

Kategoria: Aktualności Dodano: 23-08-2023 Dodano przez: GOPS Stryszów