Ogłoszenie o naborze na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Stryszów,dn.12.03.2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż od kwietnia 2021r przystępuje do realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W związku z tym zatrudni osobę na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Warunki zatrudnienia – umowa zlecenie/umowa na świadczenie usług

Liczba zaplanowanych  godzin usług ogółem w 2021r – 486 tj. 54  godz. miesięcznie

Liczba wytypowanych rodzin – 2

Koszt jednej godziny świadczenia usług – 40 zł- brutto

1.Usługi asystenta może świadczyć: :

a/ osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

b/ osoba posiadająca  co najmniej  6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu

Usługi mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę

2.Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w ;

a/ wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce

(np. placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, urzędy, instytucje użyteczności publicznej),

b/ wyjściu, powrocie oraz lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

c/zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

d/ załatwianiu spraw urzędowych,

e/nawiązaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

f/ korzystaniu z dóbr kultury

3.Szczegółowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz zasady realizacji zadania określa Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dostępny w linku:

Program_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej_-_edycja_2021

4.Wymagane dokumenty :

a/ CV i list motywacyjny,

c/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte umiejętności,

Wszelkich informacji o zatrudnieniu można uzyskać telefonicznie /033-8797150/ lub osobiście w godzinach pracy u Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Stryszowie.

Kierownik GOPS
Krystyna Gębala


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Stryszowie, 34-146 Stryszów 557,  reprezentowany przez Kierownika P. Krystynę Gębala
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest :IOD Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 42A/B3, 30-552 Kraków. Kontakt : biuro@iods.pl. Tel.12 3506132
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu złożonej oferty pracy na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, na podstawie:
  a/ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy i innych przepisów szczególnych znajdujących zastosowanie, w tym ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych oraz §1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
  b/ art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a RODO – dobrowolnej zgody w przypadku szerszych danych kontaktowych lub innych danych, w tym szczególnych kategorii, umieszczonych dobrowolnie
  w formularzach rekrutacyjnych, listach motywacyjnych lub załączonej dokumentacji.
 4. Administrator będzie przetwarzał kategorie danych osobowych zawartych w przytoczonych przepisach, których pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 5. Odbiorcami Pana/Pani  danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające w jego imieniu.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, bądź do czasu wycofania zgody, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na jej podstawie.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, jak również złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W każdym czasie przysługuje Panu/Pani  prawo do cofnięcia zgody ,bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i przepisów szczególnych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia oferty. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 11. Przetwarzanie Pana/Pani  danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Kategoria: Aktualności Dodano: 12-03-2021 Dodano przez: GOPS Stryszów