GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 2019-2021

Pobierz plik


Realizacja  zadań  wynikających  z ustawy o  wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej na  terenie Gminy  Stryszów  za  okres styczeń-grudzień 2018r

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 20111 r o wpsieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej do zadań własnych gminy należy ;

1/ Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
2/ Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem  w tym  placówek wsparcia dziennego, oraz praca nad rodzina przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez ;
 - zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do poradnictwa specjalistycznego
-organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających
-prowadzenie placówek wsparcia dziennego
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce  opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych, oraz przekazywania ich Wojewodzie w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego
- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku asystenta obejmuje :
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ;
a/ opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i
w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
b/ wspieranie aktywności społecznej rodziny,
c/ podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci,
d/ pomoc w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych,
e/ merytoryczna pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
f/ motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu pracy,
g/ prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie ocen sytuacji i przekazywanie ich podmiotowi organizującemu pracę z rodziną,
h/ sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
i/ monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
j/ współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz dziecka i rodziny.

 z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
a/ udzielanie wsparcia emocjonalnego, psychologicznego,
b/ reprezentowanie kobiety/rodziny przed instytucjami, urzędami,
c/ pomoc w codziennej organizacji życia rodziny,
d/ doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
e/ występowanie w imieniu osób na podstawie ich upoważnienia do podmiotów, instytucji,
f/ prowadzenie dokumentacji dt. pracy,
g/współpraca z przedstawicielami służb społecznych na zasadzie łączności i koordynacji działań.

Uchwałą Rady Gminy Nr XV/125/2016 z dnia 2 czerwca 2016r został przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Stryszów na lata 2016-2018

    Działania profilaktyczne zgodnie z ustawą skierowane są do rodziny wychowującej dzieci a jednocześnie
niewydolnej wychowawczo, dotkniętej przemocą, zagrożonej ubóstwem przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
    Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych gmina zapewnia zgodnie z ustawą wsparcie w formie asystenta rodziny do pracy z rodziną. Funkcja asystenta rodziny ma na celu osiągniecie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci, a głównym zadaniem asystenta jest niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny biologicznej lub umożliwienie szybkiego powrotu dziecka z pieczy zastępczej do rodziców.

      W  2018r tut. Ośrodek w ramach realizacji zadań Gminnego Programu podjął następujące działania:

1/ kontynuacja zatrudnienia /umowa zlecenia/ asystenta rodziny, na rzecz  ośmiu rodzin niewydolnych wychowawczo /w tym na rzecz jednej zobowiązanej przez Sąd do współpracy z Asystentem rodziny/

2/ prowadzenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego w tym ;
 -socjalnego dla 31 rodzin,
 -psychologicznego dla 24 rodzin,
 -mediacji dla 1 rodziny
 -terapeutycznego 26

3/ współfinansowanie pobytu dwojga dzieci w rodzinie zastępczej, /1000 zł m-cznie/
4/ współudział w organizacji wypoczynku dla  9 –ga dzieci,
5/ udzielanie pomocy materialnej dla 31 rodzin
6/ systematyczna współpraca z Sądem Rejonowym , Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „FENIKS” w Radoczy, Zespołem Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym centrum Pomocy rodzinie w Suchej Beskidzkiej.

Wysokość planowanych i wydatkowanych  środków własnych w  2018 na realizację niniejszych zadań ;

Rozdział- 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 24 648,00      
Wydatkowanie środków :   24 329,82 zł
z tego :
-wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 21 947,00 zł

Rozdział 85508 - Rodzina zastępcza

Plan ; 12 364,00 zł
Wydatkowanie : 12 364,00 zł
 z tego :

-opłacenie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej -12 364,00 zł

W 2019r tut. Ośrodek będzie realizować zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez;
1/opracowanie i przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stryszów na lata 2019-2021
2/kontynuację zatrudnienia asystenta rodziny,
3/zapewnienie poradnictwa specjalistycznego,
4/prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka w rodzinie nie wydolnej wychowawczo,
5/podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się pracą z rodziną poprzez udział w szkoleniach i innych formach kształcenia,
6/ścisłą współpracę instytucji i organizacji działających na rzecz rodzin nie wydolnych wychowawczo,
7/zapewnienie wsparcia materialnego rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
8/współpracę ze środowiskiem lokalnym /w tym propagowanie funkcji rodzin wspierających/


Zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U.2017.697) rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej, która przy współpracy
z Asystentem Rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

• opiece i wychowaniu dziecka,
• prowadzeniu gospodarstwa domowego,
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia, takich jak:
• organizowanie czasu wolnego dzieciom,
• wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
• pomoc w nauce,
• wskazówki dotyczące wychowania dzieci oraz w sytuacji konieczności: nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego.

SZUKAMY RODZIN WSPIERAJĄCYCH !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie, zobowiązany Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji!
Przy współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym.

Problemy opiekuńczo – wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania i wyjścia z izolacji społecznej. Współpraca między rodzinami daje niepowtarzalną możliwość dzielenia się doświadczeniem i ukazywania praktycznych metod rozwiązywania problemów.

KTO MOŻE BYĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ?
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.
Rodzinę ustanawia Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą.
Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa cywilnoprawna, która określa zasady zwrotu kosztów poniesionych z tytułu udzielonego wsparcia.

KTO NIE MOŻE BYĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ?
Ustawodawca nie wskazuje minimalnych wymogów dla rodziny wspierającej. Wydaje się jednak, że rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej, gdy w niej:

• istnieje problem alkoholowy,
• nie ma stałego źródła utrzymania,
• występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
• członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
• członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
• skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
• występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z asystentem rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie,
34-146 Stryszów 557 -  tel. 33 8797 150 lub osobiście.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.