Zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U.2017.697) rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej, która przy współpracy z Asystentem Rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

• opiece i wychowaniu dziecka,
• prowadzeniu gospodarstwa domowego,
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia, takich jak:
• organizowanie czasu wolnego dzieciom,
• wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
• pomoc w nauce,
• wskazówki dotyczące wychowania dzieci oraz w sytuacji konieczności: nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego.

SZUKAMY RODZIN WSPIERAJĄCYCH !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie, zobowiązany Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji!
Przy współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym.

Problemy opiekuńczo – wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania i wyjścia z izolacji społecznej. Współpraca między rodzinami daje niepowtarzalną możliwość dzielenia się doświadczeniem i ukazywania praktycznych metod rozwiązywania problemów.

KTO MOŻE BYĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ?
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.
Rodzinę ustanawia Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą.
Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa cywilnoprawna, która określa zasady zwrotu kosztów poniesionych z tytułu udzielonego wsparcia.

KTO NIE MOŻE BYĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ?
Ustawodawca nie wskazuje minimalnych wymogów dla rodziny wspierającej. Wydaje się jednak, że rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej, gdy w niej:

• istnieje problem alkoholowy,
• nie ma stałego źródła utrzymania,
• występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
• członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
• członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
• skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
• występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z asystentem rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie,
34-146 Stryszów 557 -  tel. 33 8797 150 lub osobiście.