WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa
w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom starszym , niepełnosprawnym , o niskich dochodach , jak i dzieciom , które wychowują się
w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program został przyjęty przez Radę Ministrów Uchwałą  Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019- 2023 (M.P z 2018 r. poz. 1007).

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły, w ramach których gmina realizować będzie:
1. moduł - dla dzieci i młodzieży - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:
1.dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2.uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej                                            –  w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej,
a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej jest możliwe w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

 2. moduł - dla osób dorosłych - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe gminy w zakresie udzielenia pomocy, o której mowa
 w Programie wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniających warunki otrzymania pomocy.

Zgodnie z art.115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu wysokość dotacji
dla naszej gminy nie może przekraczać 80% kosztów realizacji zadania.

Wysokość przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej w 2021 roku wg Umowy nr 1/2021 podpisanej
 w dniu 11.01.2021r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Stryszów na realizację zadania wynosi 32 746 zł. Gmina Stryszów w 2021r zaplanowała na realizację zadania 33 500 zł.

Szczegółowe informacje w sprawie otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać pod numerem telefonu tel. 33 8797 150


Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i wszystkich ludzi dobrej woli
do Akcji "POMÓŻ LOKALNIE"

Akcja Pom lokalnie 1jpg


Stryszów dnia 02.11.2020 r.

OGŁOSZENIE

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemicznym oraz rosnącą liczbą osób zakażonych koronawirusem SARS-COV-2 oraz zewnętrznymi zaleceniami w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy i pracowników Ośrodka, informuje się,
iż NADAL rekomendowane jest załatwianie spraw za pośrednictwem portalu e-puap, poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie pod numerami telefonów:

Kierownik GOPS: 33 8797150
Księgowość: 33 8797150 wew. 24

Pomoc społeczna: 33 8797150 wew. 23, 511 650 854
Świadczenia rodzinne i wychowawcze, Fundusz alimentacyjny, program 300+:
33 8797150 wew. 22, 577 517 582
Fax: 33 8797150 wew.21
Dla osób wymagających pomocy - objętych kwarantanną lub izolacją domową kontakt dostępny
po godzinach pracy Ośrodka codziennie do godziny 19 pod numerem telefonu 511 650 854.


Jednocześnie informuje się, iż w związku z panująca epidemią i istniejącymi 
ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa zadania Ośrodka są
realizowane z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.


                 Kierownik
                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
                 w Stryszowie
                 Krystyna Gębala


Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 
i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Tobą,
 ustali Twoje potrzeby i przydzieli pomoc

Razem pokonamy koronawirusa!

Infoliniajpg

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:
https://wspierajseniora.pl/
http://senior.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/rodzina


czyste_powietrzejpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż można składać wnioski o wydanie zaświadczeń do programu "Czyste Powietrze". 

Wnioski można złożyć osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną na pocztę e-mail oraz za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP. 
Stryszów 30.10.2020 r.

Informacja

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie którą funkcję będzie pełniła Pani Anna Brocka – Główna księgowa

Zadania koordynatora ds. dostępności:

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora do spraw dostępności będzie należało:

· wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie;

· przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

·monitorowaniem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:
Koordynator ds. dostępności w GOPS Stryszów:  Pani Anna Brocka

Adres do korespondencji: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
                                         34-146 Stryszów 557

Adres email:stryszow@poczta.onet.pl  

Telefon kontaktowy: 33 8797150 wew. 24

 


Stryszów, dn. 2020.09.02  

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje,
iż w związku z uzyskaniem przez pracowników negatywnych wyników
 w kierunku Sars-CoV-2  od
2 września 2020 r.
wznawia działalność tut. Ośrodek.                  


Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego
 oraz 300+ zostanie udostępnione dla klientów
od
10 września br. w związku z koniecznością reorganizacji pomieszczenia.

Interesanci będą przyjmowani w godz. pracy Ośrodka z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa przy użyciu wszelkich środków ostrożności
 /maseczek, przyłbic, rękawiczek/


Jednocześnie nadmienia się, iż istnieje możliwość załatwiania spraw
drogą elektroniczną, e-PUAP, drogą mailową na adres: stryszow@poczta.onet.pl
lub telefonicznie pod numerami tel.:  

- Kierownik GOPS: 33/8797-150
- Pomoc społeczna:   33/8797-150 wew.23,   511650854
- Świadczenia rodzinne, wychowawcze, 300+,
fundusz alimentacyjny:
33/8797-150 wew.22, 577517582
- Księgowość: 33/8797-150
- Fax : 33/ 8797-150 wew.21     

                                 Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!                                                                  
 Kierownik 
Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w
 Stryszowie
(-) Krystyna Gębala  

 


Stryszów, dnia 28 sierpnia 2020 r.

 KOMUNIKAT

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje,
iż u jednego z pracowników GOPS wykryto dodatni wynik w kierunku SARS-CoV-2.
Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach 
z dnia 28.08.2020 r. w godzinach popołudniowych,  pozostali pracownicy
ww. jednostki zostali poddani obowiązkowej kwarantannie w okresie
od dnia 28.08.2020 r. do dnia 07.09.2020 r. oraz skierowani na badania
w kierunku ewentualnej obecności zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 

W związku z powyższym w dniach od 28.08.2020 r. do 07.09.2020 r. Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Stryszowie będzie nieczynny.

Kontakt telefoniczny z Ośrodkiem pod numerem 511 650 854

 Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
w Stryszowie
(-) Krystyna Gębala
OGŁOSZENIE

Informuje się, iż Stanowisko Świadczeń Rodzinnych
w okresie od 24 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 z przyczyn awaryjnych jest nieczynne.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMYMałopolska Niania 2.0

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy,
Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
ogłasza
TRZECI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

CEL PROJEKTU
Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

UCZESTNICY
O wsparcie w ramach Projektu może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym):
a) Rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem Dziecka do lat 3/opieką nad Dzieckiem do lat 3 lub Rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad Dzieckiem do lat 3, tj. Rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,
b) Rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad Dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia. Uwaga!
Z dofinansowania nie może korzystać:
- osoba, która korzysta/ła z dofinansowania w ramach poprzednich naborów do Projektu „Małopolska Niania 2.0” (jako Rodzic/Drugi Rodzic/Opiekun dziecka);
- osoba, która była/jest Nianią dziecka, na które przyznano dofinansowanie na opiekę w ramach Projektu „Małopolska Niania 2.0”. KRYTERIA REKRUTACJI są szczegółowo opisane w Podrozdziale 2.1 i 2.3 Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2020) Kryteria formalne (obowiązkowe):
spełnienie warunków kwalifikowalności grupy docelowej, o których mowa w Podrozdziale 2.1 Regulaminu; wypełnienie dokumentów w języku polskim; wypełnienie wniosku na właściwym formularzu; kompletność złożonej dokumentacji; dołączenie wymaganych załączników. Kryteria formalne są szczegółowo opisano w Podrozdziale 2.1 i 2.3 Regulaminu. Kryteria dostępu (obowiązkowe):
1. Wnioskodawca jest mieszkańcem województwa małopolskiego, tj. przebywa na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu.
2. Wnioskodawca sprawuje opiekę nad Dzieckiem do lat 3.
3. Wnioskodawca nie może podjąć pracy/powrócić do pracy/utrzymać pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3. Kryteria preferencyjne/premiujące (punktowane):
1. Wnioskodawca pozostaje bez pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3: + 20 pkt
2. Wnioskodawca przebywa na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3: + 15 pkt
3. Wnioskodawca jest mieszkańcem gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3: 0 pkt lub + 5 pkt lub + 10 pkt lub + 15 pkt
(zgodnie z Listą gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu)
4. Wnioskodawca jest Rodzicem Dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności: + 5 pkt
5. Wnioskodawca jest osobą z niepełnosprawnościami: + 5 pkt
6. Wnioskodawca jest osobą samotnie wychowującą Dziecko do lat 3: + 5 pkt Poszczególne kryteria rekrutacji weryfikowane będą na podstawie oświadczeń, zaświadczeń, orzeczeń oraz innych dokumentów szczegółowo opisanych w Regulaminie. Rodzic będący osobą pozostającą bez pracy zakwalifikowany do udziału w Projekcie otrzyma Promesę gwarantującą przyznanie Grantu m.in. pod warunkiem, że w okresie do 60 dni roboczych od dnia zakwalifikowania Rodzica do udziału w Projekcie udokumentuje posiadanie statusu osoby pracującej. Okres ten może zostać wydłużony o kolejne 60 dni roboczych - na wniosek Rodzica i w oparciu o indywidualną analizę jego sytuacji, tj. w przypadku, gdy procedura naboru na stanowisko pracy, o które się on ubiega jest w trakcie (nabór nie został rozstrzygnięty) lub został on wybrany przez pracodawcę, ale procedura zawarcia z nim umowy nie została zakończona, bądź też w przypadku, gdy udokumentuje on rozpoczęty proces zakładania własnej działalności pozarolniczej lub rolniczej. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.
Wypełniony i podpisany własnoręcznie Wniosek wraz z załącznikami należy przekazać:
1) pocztą elektroniczną na adres Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl) - skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Wniosku oraz załączników
lub
2) pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS)
lub
3) osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju rekomenduje się składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osobiste składanie wniosków może się odbywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim umówieniu telefonicznym lub e-mailowym z pracownikiem Projektu. INFORMACJA O PROJEKCIE
Szczegółowe informacje dotyczące Projektu oraz prowadzonego naboru Wniosków można uzyskać:
- pisząc na adres e-mail Działu ds. projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl),
- dzwoniąc pod nr telefonu 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23.
Uwaga! Dyżur telefoniczny dot. ogłoszonego naboru prowadzony jest w godzinach 12:00-16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
- kontaktując się przez komunikator Skype: https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7
- kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru. Informacja o ewentualnych zmianach będzie każdorazowo zamieszczana na Stronie internetowej ROPS: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0” - Aktualności. UWAGA! Informacje zawarte w Regulaminie są niezbędne do prawidłowego wypełnienia i złożenia Wniosku. Złożenie Wniosku oznacza deklarację udziału w Projekcie, akceptację warunków wynikających z Regulaminu i zobowiązanie się do ich stosowania, dlatego też przed wypełnieniem i złożeniem Wniosku konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego załącznikami.

Dokumenty można pobrać ze strony ROPS Kraków - https://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-niania-20-34/aktualnosci-iii-nabor-138/iii-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-653.html


Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Stryszowie
Stryszów 557
34-146 Stryszów                                       

   ZARZĄDZENIE Nr 8/2020

 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie
z dnia 05 sierpnia 2020r

 

w sprawie : ustalenia dni wolnych od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie
                   w zamian za święta przypadające w dniu  15 sierpnia 2020 r oraz 26 grudnia 2020r

                      Na podstawie art.130 § 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy /Dz.U. 2020 poz.1320/ zarządzam co następuje:

                                                                       § 1

 1. Ustalam dzień 14 sierpnia 2020r  dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające
     w sobotę 15 sierpnia 2020
 2. Ustalam dzień 24 grudnia 2020r  dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające
      w sobotę 26 grudnia 2020r
                                                           

                                                                 § 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie i na tablicy ogłoszeń.

                        Kierownik
                                                                            Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                    w Stryszowie
                                                                                    (-) Krystyna GębalaINFORMACJA

Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do:

· zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
· świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
·  świadczenia dobry start 300+
na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać w następujących formach:
· w wersji elektronicznej - od dnia 1 lipca 2020 r.
· w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2020 r.

 Jednocześnie informuje się, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać dopiero od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

Świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021 przyznane zostało do dnia 31 maja 2021 r.
co oznacza, że w roku 2020 nie należy składać wniosków o niniejsze świadczenie
z wyjątkiem wniosków na nowo narodzone dzieci.

 Druki wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Link poniżej
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

oraz udostępnione w siedzibie Ośrodka.

Zachęcamy do wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej,
portal Empatia lub portal PUE ZUS.

 

OGŁOSZENIE

W trakcie wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w związku z COVID–19 oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo i pracowników prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych m.in.

- zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki, przyłbicy lub innej osłony
- zrezygnowania z wizyty w Ośrodku w przypadku wystąpienia objawów infekcji (np. kaszel, gorączka,
ból gardła lub brzucha)

  Ponadto przy składaniu wniosków o ww. świadczenia dopuszczalna liczba interesantów przebywających
w tym samym czasie w pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.

 

Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym - złóż wniosek przez SOW!
Termin mija 31 sierpnia br.

 Oddział Małopolski PFRON przypomina, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np. dofinansowanie kosztów:

- zakupu sprzętu elektronicznego,

-oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- uzyskania prawa jazdy,

- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

-zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,

- zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

 Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Rekomendujemy elektroniczne składanie wniosków w systemie SOW.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu "Aktywny samorząd", wnioski o dofinansowanie można składać przez Internet w SOW- Systemie Obsługi Wsparcia - bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek!

 SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia, Oddział Małopolski przypomina o możliwości aplikowania o środki PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych, za pośrednictwem platformy internetowej SOW. System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON.System pozwala na załatwienie sprawy online nawszystkich etapach - począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania.Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne, badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

 Korzyści wynikające z skorzystania z SOW to przede wszystkim możliwość uzyskania wsparcia przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej bez wychodzenia z domu! Taka forma aplikowania o środki pozwala również na obniżenie kosztów uzyskania wsparcia (przejazdy, przesyłki i czas), skraca czas oceny wniosku, daje pewność dostarczenia dokumentacji i oczywiście stały dostęp do informacji dotyczącej procesu przyznawania wsparcia.

 UWAGA! TERMINY

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że termin składania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia 2020 roku.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - wnioski o dofinansowanie do kosztów nauki w roku akademickim 2020/2021 - można składać do 10 października 2020 roku ("Aktywny samorząd" - Moduł II).

 KONTAKT

Zachęcamy do skorzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną infolinią po numerem 800 889 777. Najważniejsze informacje można tez uzyskać na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących SOW lub programu ”Aktywny samorząd” Oddział Małopolski PFRON zaprasza na konsultacje telefoniczne w dniach 12-13 sierpnia br. w godz. od 9:00 do 14:00. Pytania można również przysyłać na adres: krakow@pfron.org.pl z dopiskiem SOW w tytule. 


                                                                          Szanowni Państwo
Oddział Małopolski PFRON przypomina, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.  
Prosimy o zamieszczenie informacji na Państwa stronie.
Przesyłamy Państwu dwie wersje materiału. Jeżeli wcześniej na Państwa stronie pojawiła się już informacja dotycząca wsparcia, można zamieścić wersję skróconą tekstu.

Prosimy, by wraz z artykułem zamieszczony był film (lub link do filmu) z instrukcją:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/pandemia-koronawirusa-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-opieki-w-warunkach-domowych/index.html

Link do YouTube:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=p5MlGA-od5M&feature=emb_logo
 
Link do strony SOW - m.in. pytania i odpowiedzi!
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/
   INFORMACJA
Informujemy iż od dnia 24 maja 2020r. rozpoczyna się
14-dniowy termin na złożenie odwołania od decyzji administracyjnych wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie w czasie stanu epidemii.

Zgodnie z zapisami tarczy antykryzysowej od 31 marca br. zawieszone zostały terminy związane z postępowaniami administracyjnymi - m. in. w zakresie odwołań. Dotyczą one decyzji administracyjnych wydanych do dnia 16 maja 2020 roku.

Obecna nowelizacja tarczy antykryzysowej uchyla ten przepis. W praktyce oznacza to, że osoby, które otrzymały decyzje administracyjne w ww. terminie mają obecnie14 dni (licząc od dnia 24 maja) na odwołanie się od nich.
 Przypominamy, że w ramach akcji Samorządu Województwa Małopolskiego "RodzinaRazem" wciąż dostępna jest oferta nieodpłatnej pomocy, m.in. terapeutycznej, psychologicznej, animacyjnej, prawnej, duszpasterskiej, z której mogą skorzystać całe rodziny, w każdym czasie.

W załączeniu przesyłam aktualny wykaz specjalistów, którzy włączyli się do akcji z prośbą o rozpropagowanie w środowisku, wśród rodzin, z którymi Państwo współpracujecie.

Baza jest także dostępna na stronie internetowej pod poniższym linkiem:

https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii-2001.html

Raz jeszcze dziękujemy za współpracę przy tworzeniu przestrzeni do wsparcia potrzebujących rodzin z naszego województwa.

Zobaczcie sami, jak działamy: Razem. Wszyscy! Dobro jest w Małopolsce. Stop Koronawirusowi! #‎dobrojestwmałopolscestopkoronawirusowi        Zarządzenie Nr 0122.6.2020
                Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie
        z dnia 20 kwietnia 2020r

                                                         
w sprawie : ograniczenia wykonywania zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                      w Stryszowie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego /epidemii związanego

                      w związku z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID- 19 wywołanej wirusem
                      SARS-COV-2.

Na podstawie § 13 ust.1 pkt.1i pkt.2 , ust.3 pkt.3   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów z w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2020 poz. 697), Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie przyjętego Uchwałą Nr XXIV/194/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 25 września 2013r z póź.zm. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie  
                                                                    zarządzam , co następuje :
                                                                                      § 1

1. Wprowadzam w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie od dnia 20 kwietnia 2020r do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Ogranicza się bezpośredni kontakt pracowników z interesantami wyłącznie do spraw pilnych,   niecierpiących zwłoki .

3.Zaleca się Petentom  korzystanie z możliwości załatwiania spraw administracyjnych drogą elektroniczną , e – PUAP , drogą mailową na adres gopsstryszow@poczta.onet.pl lub telefonicznie pod numerami telefonu :

Kierownik GOPS : 33/ 8797-150

Pomoc społeczna :   33/  8797-150 wew.23,   511650854

Świadczenia rodzinne i wychowawcze   33/ 8797-150 wew.22, 577517582

Księgowość : 33/8797-150

Fax: 33/ 8797-150 wew.21

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach interesanci będą przyjmowani pojedynczo
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zapobiegających się rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID- 19. Zaleca się uprzednio konsultację telefoniczną z pracownikiem w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.30

5. Przy przyjmowaniu Petentów należy zachować nadzwyczajne środki ostrożności; tj. ( rękawiczki jednorazowego użytku lub dezynfekcja rąk, zasłonięcie ust i nosa, zachowania zalecanej odległości).

                                                                                    § 2
1. Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana osobom, starszym , niepełnosprawnym przez opiekunki środowiskowe będzie świadczona na dotychczasowych zasadach przy stosowaniu środków ostrożności ( maseczka, rękawiczki jednorazowego użytku lub płyn do dezynfekcji rąk, fartuch ochronny).

                                                                                    § 3
1. Ogranicza się wyjazdy służbowe pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stryszowie poza niezbędnymi do właściwego realizowania zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
2. Pracownicy socjalni pracują w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej , a weryfikacja potrzeb osób zainteresowanych udzieleniem pomocy odbywać się będzie na podstawie szczególnych przepisów.

                                                                                    § 4

Ogranicza się pracę w terenie asystenta rodziny. Kontakt asystenta z rodziną winien odbywać się telefonicznie. W szczególnych przypadkach niecierpiących zwłoki wizyta może odbyć się w środowisku /z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności/.

                                                                                   § 5

Ogranicza się pracę w terenie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Kontakt asystenta z rodziną może odbywać się telefonicznie. W szczególnych przypadkach za zgodą Osoby niepełnosprawnej wizyta może odbyć się w środowisku /z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

                                                                                  § 6

Zobowiązuję wszystkich pracowników do stosowania zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

                                                                                 § 7
W okresie ograniczenia funkcjonowania Ośrodka zawiesza się możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

                                                                                  § 8
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.

                                                                                 § 9

Traci moc Zarządzenie Nr 4/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie z dnia 17 marca 2020r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.

                                                                               § 10

Zarządzenie przekazuje się do wiadomości pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie                                                                                     § 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.  


 


Wielkanoc 2019jpg

W obliczu wielkiej niezgłębionej tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy
na nadchodzące święta Wielkiej Nocy
zdrowia, spokoju, optymizmu i nadziei na lepsze jutro

Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie

                                                                                                                                           Stryszów, dn.2020.03.31                                                                   O G Ł O S Z E N I E

    Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie, informuje, iż w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19 istnieje możliwość skorzystania zdalnie 
z bezpłatnej porady psychologicznej  po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w tut. Ośrodku.

Jednocześnie informuje się, iż również z niniejszych porad można skorzystać
w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej pod nr. tel. 33/874-21-01
  

                                                                                              
                                                                                                                         
KIEROWNIK                                                                                                                                               Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                         w Stryszowie                                                                                                                                                             Krystyna Gębala 


                                                                                                                                        Stryszów,dn.2020.03.31

                                                                      O G Ł O S Z E N I E

 

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie, informuje, iż w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19 istnieje możliwość skorzystania zdalnie  z bezpłatnej porady psychologicznej  po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w tut. Ośrodku.

 

Jednocześnie informuje się, iż również z niniejszych porad można skorzystać  

                    w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej

                                            pod nr. tel. 33/874-21-01

 

                                                                                                           KIEROWNIK                                                                                                                                               Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                          w Stryszowie

                                                                                                       Krystyna Gębala


 

 Zarządzenie Nr 0122.5.2020
                           Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie                           z dnia 20 marca 2020r

w sprawie : pełnienia dyżurów przez pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie w związku z koniecznością podjęcia dodatkowych zadań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID – 19  zarządzam , co następuje :  

                                                                                 § 1
Wprowadza się z dniem 20.03.2020r dyżury pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie pod numerem tel. 33/ 8797- 150 lub 511 650 854 w godz. od 7.30 do 19.00 aż do odwołania.  

                                                                                 § 2
W godzinach od 15.30 – 19.00 pracownik Ośrodka pod numerem tel. 511 650 854 będzie realizował tylko zadania związane z telefonicznym udzielaniem niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym, niepełnosprawnym. 

                                                                                  § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
                                                                                                                           KIEROWNIK                                                                                                                                            Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                            w Stryszowie                                                                                                                                                              Krystyna Gębala                                                                                                                                       Stryszów,dn.2020.03.20 

 Komunikat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje , iż w związku z koniecznością podjęcia dodatkowych działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19  pod numerem telefonu
 33/8797-150  w godzinach od 7.30 – 15.30

 511-650-854    w godzinach od 15.30 do 19.00

pracownicy tut. Ośrodka będą pełnić dyżur w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do Wszystkich Mieszkańców Gminy abyśmy w tym trudnym okresie pomagali sobie nawzajem, zwłaszcza tym, którzy tej pomocy szczególnie potrzebują.

 

                                                                                                                             KIEROWNIK                                
                                                                                                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej      
                                                                                                                            w Stryszowie                                                                                                                                                            Krystyna Gębala


                                                                                                                   Stryszów, dn.2020.03.17

    Komunikat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stryszów

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemicznym oraz rosnącą liczbą osób zakażonych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, informuje się, iż  od 18 marca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi klientów.

W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail bądź na platformie e-PUAP,

Kierownik GOPS  : 33/ 8797-150
Pomoc społeczna :   33/ 8797-150 wew. 23,   511-650-854
Świadczenia rodzinne i wychowawcze   33/ 8797-150 wew. 22, 577-517-582
Fax: 33/ 8797-150 wew. 21

Za zmiany organizacyjne serdecznie przepraszamy. 

                                                                                                                          Kierownik
                                                                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                                                                Społecznej w Stryszowie
                                                                                                                       Krystyna Gębala


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie zamieszcza poniżej Instrukcję przesłaną przez Wojewodę Małopolskiego z dnia 14.03.2020

Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną

 Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych
kwarantanną  

 1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informacje do
      lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej (zalecany kontakt
      telefoniczny, pozyskanie informacji od innych służb).
 3. OPS otrzymują od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami , które zadeklarowały pomoc żywnościową

        - FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
        - POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
        - POLSKI CZERWONY KRZYŻ
        - CARITAS
        - STOWARZYSZENIE ODRA - NIEMEN 

     4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną w wyżej wymienionych organizacji i przekazuje
         informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty.

     5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP , WOT , Policji wraz z kontaktami od MRPiPS

     6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP , WOT lub Policją skąd odebrać żywność i w jakie miejsce 
        należy je dostarczyć.O G Ł O S Z E N I E

W związku zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym Koronawirusem SARS-COV-2 zwracamy się z prośbą do wszystkich interesantów o w miarę możliwości ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Stryszowie.

Sprawy które nie wymagają osobistego stawiennictwa można omówić drogą telefoniczną/elektroniczną bądź odłożyć je na późniejszy czas.OGŁOSZENIE

W dniu 31.12.2019 r. tj. Sylwester - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
będzie
czynny do godz. 12.00. 

                     

                                                                                      Kierownik Gminnego Ośrodka
                                                                                      Pomocy Społecznej w Stryszowie
                                                                                                    (-) Krystyna Gębala    OGŁOSZENIE

W dniu 24.12.2019 r. tj. Wigilia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
będzie nieczynny (ze względu na urlopy pracowników).

                       

                                                                                      Kierownik Gminnego Ośrodka
                                                                                      Pomocy Społecznej w Stryszowie
                                                                                                    (-) Krystyna Gębala            

                                        Nadchodzące  Święta Bożego Narodzenia    
        niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu
                                      i planów na nadchodzący Nowy Rok
   Niech ten wyjątkowy czas będzie okazją do odpoczynku i spędzenia miłych chwil
                                   przy blasku świec w gronie najbliższych
                                                a Nowy Rok  A.D. 2020
                 niech przyniesie pokój oraz szczęście w realizacji osobistych
                                              jak i zawodowych zamierzeń
                                                                                             życzenia składają        

        
                                                  Kierownik i Pracownicy

                          Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie

                                                                 


ZAPROSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Stryszów na spotkanie edukacyjno – informacyjne w zakresie:

„Dziecko i rodzic wobec współczesnych zagrożeń – budowanie pozytywnych relacji”, które odbędzie się 06.11.2019 r. o godz. 16:00 w sali LKS Chełm w Stryszowie.

Spotkanie poprowadzą specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.

                        Kierownik
                            Gminnego Ośrodka
                            Pomocy Społecznej
                         w Stryszowie

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  • Autoprezentacja
  • Organizacja czasu pracy
  • Cele, reguły, konsekwencje
  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczasorganizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie


                                                   W dniu 19.04.2019 r. tj. Wielki Piątek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
będzie czynny do godziny 13 00

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stryszowie
(-) Krystyna Gębala


Stryszów dn., 12.02.2019 r.

UNIEWAŻNIENIE NABORU

na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie
unieważnia nabór na stanowisko referenta
ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych, ogłoszony w dniu 08.02.2019 r. na stronie internetowej
i tablicy informacyjnej GOPS w Stryszowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej z przyczyn organizacyjnych.

Kierownik GOPS
Krystyna Gębala

                                                                                                        


                     

Ogłoszenie o naborze – Referent ds. świadczeń w GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

POBIERZ DOKUMENT


OGŁOSZENIE

W dniu 31.12.2018 r. tj. Sylwester - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
będzie
czynny do godz. 13.00. 

                      

                                                                                      Kierownik Gminnego Ośrodka
                                                                                      Pomocy Społecznej w Stryszowie
                                                                                                    (-) Krystyna Gębala      OGŁOSZENIE

W dniu 24.12.2018 r. tj. Wigilia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
będzie nieczynny (ze względu na urlopy pracowników).

                        

                                                                                      Kierownik Gminnego Ośrodka 
                                                                                      Pomocy Społecznej w Stryszowie
                                                                                                     (-) Krystyna Gębala             1682723jpg

Niech magiczna moc Wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem.
Życzymy aby rok 2019 był szczęśliwy, niósł ze sobą radość i pomyślność,
spełnił zamierzenia zawodowe i społeczne,
oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.
Życzymy również, aby przy świątecznym stole
nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery.

Kierownik i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie


Projekt Małopolska Niania 2.0 – wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym
Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

 Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy, a także zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie warunków do zatrudnienia niani - w formie dofinansowania kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w oparciu o kryteria opracowane na podstawie przeprowadzonej analizy dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w poszczególnych gminach województwa małopolskiego.


Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu województwa małopolskiego powracających/wchodzących na rynek pracy, którzy do tej pory w nim nie uczestniczyli ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz do osób pracujących, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.


W ramach projektu rodzice/opiekunowie otrzymają przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy dofinansowanie do zatrudnienia niani w wysokości maksymalnej 1 500 zł/mc lub 2 100 zł/mc, okresowo waloryzowanej w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Podwyższona kwota wsparcia będzie przysługiwała rodzicowi/opiekunowi uprawnionemu do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W projekcie weźmie udział minimum 650 rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, z czego ok. 90% osób znajdzie pracę, powróci do niej lub będzie jej aktywnie poszukiwało po opuszczeniu programu.

Okres realizacji projektu: 1.08.2018 r. – 30.09.2021 r.

Wartość projektu: 22 054 335,60 zł, w tym 16 863 600,00 zł, tj. 76,46% z Europejskiego Funduszu Społecznego.

#Ważne Dla Rodziny: pamiętaj o terminach!

10-08-2018
Trwa składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy oraz o świadczenie dobry start. Pamiętaj, że świadczenie otrzymasz tylko wtedy, jeśli wniosek złożysz w odpowiednim terminie.
Im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej świadczenie do nas trafi. Warto też pamiętać, żeby nie przegapić terminu złożenia wniosku. W przeciwnym razie rodzina albo pozbawi się prawa do wybranego świadczenia (dotyczy to programu „Dobry Start”), albo na jego przyznanie i wypłatę będzie musiała dłużej poczekać (np. w programie „Rodzina 500+”).
Świadczenie dobry start
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane drogą online od 1 lipca danego roku do 30 listopada, a w przypadku wniosków składanych drogą papierową w urzędzie – od 1 sierpnia do dnia 30 listopada.
Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.
Kiedy wypłata świadczenia?
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

Świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+    

Wniosek o 500+ składamy co roku aż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Każdy wniosek dotyczy jednego okresu, na jaki są przyznawane pieniądze. Okres przyznawania pieniędzy z programu Rodzina 500+ trwa 12 miesięcy — od 1 października do 30 września kolejnego roku.
Wnioski są przyjmowane drogą elektroniczną – online – od 1 lipca natomiast wnioski papierowe składane osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty są przyjmowane przez urzędy od 1 sierpnia.
Od kiedy wypłata?
Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi najpóźniej do 31 października. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Świadczenia rodzinne
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane od 1 lipca online, a w przypadku wniosków składanych drogą papierową – od 1 sierpnia.
Kiedy wypłata?
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy, czyli od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane drogą elektroniczną – online – od 1 lipca natomiast wnioski papierowe składane osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty są przyjmowane przez urzędy od 1 sierpnia.
Kiedy wypłata?
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z FA na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje najpóźniej do 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 grudnia tego roku.

Źródło: www.mpips.gov.pl


Zapraszamy do udziału w projektach organizowanych przez Kolping

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż w zakładce PRZEMOC zostały podane 
aktualne dyżury specjalistów w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie poniżej przedstawia sposób wypełniania wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dobry start  na okres zasiłkowy 2018/2019:
Wzór wniosku o świadczenia rodzinne - pobierz plik

Wzór  wniosku o 500+ - pobierz plik
Wzór  wniosku o 300+ - pobierz plik


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż informacje w sprawie świadczeń z programu
Dobry Start - 300+ będą wysyłane z adresu email: dobrystart@gopsstryszow.pl 


Projekt „Małopolski Tele-Anioł” w gminie Stryszów

Gmina Stryszów przystąpiła do współpracy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji projektu
pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań
na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Wzajemna współpraca w ramach Projektu dotyczy prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do niesamodzielnych mieszkańców gminy Stryszów (starszych, chorych, niepełnosprawnych) oraz ich rodzin, które wymagają opieki i wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i pomoc w ich rekrutacji.

W ramach projektu niesamodzielni i samotni pacjenci zostaną objęci zdalną opieką medyczną. Do każdego
z nich trafi specjalna opaska, wyposażona w kartę sim i specjalny przycisk SOS, umożliwiający łatwy kontakt
z fachowcami czuwającymi nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem. Urządzenie przypomina z wyglądu elektroniczny zegarek, zamiast jednak wyświetlacza, ma trzy przyciski. Najważniejszy jest czerwony guzik
z napisem „SOS” – wystarczy go nacisnąć i przytrzymać kilka sekund, żeby automatycznie połączyć się
z Centrum Teleopieki, w którym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, pracują eksperci
(m.in. ratownicy medyczni, psycholodzy), którzy udzielą potrzebnej pomocy – łącznie z wezwaniem pogotowia. Opaska ma wbudowany mikrofon i głośnik, można więc swobodnie rozmawiać, nie jest do tego potrzebny telefon.

Co ważne, na opaskę bezpieczeństwa można zadzwonić – urządzenie ma bowiem kartę SIM i indywidualny numer. Żeby odebrać połączenie, osoba posiadająca opaskę musi nacisnąć zielony przycisk (symbol „dymków”) – w ten sposób mogą się z nią skontaktować pracownicy Centrum Teleopieki, ale także np. jej bliscy.

Opaski bezpieczeństwa wyposażone są także w dodatkowe funkcje: czujnik upadku, GPS, lokalizator położenia opaski oraz czujnik tętna. Dodatkowo, naciskając trzeci, żółty przycisk (z symbolem „ludzi”), można odsłuchać komunikat m.in. o aktualnej godzinie oraz liczbie przebytych kroków.

Oprócz opaski bezpieczeństwa i Centrum Teleopieki osoby niesamodzielne będą mogły skorzystać z usług opiekuńczych, które będą świadczone w ich domu – zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej. To nie tylko pomoc w zabiegach higienicznych, ale także wsparcie w codziennych obowiązkach – zakupach, przygotowaniu posiłków, drobnych porządkach, załatwieniu urzędowych formalności czy dotarciu na wizytę u lekarza. Planuje się, że jedna osoba może być objęta usługami opiekuńczymi przez okres
ok.12 m-cy w liczbie ok. 20 godzin miesięcznie.

 Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:

· osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

· osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

·  osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

· osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

· osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa).

Osoby zainteresowane uzyskaniem oferowanego wsparcia mogą zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz pobrać stosowne formularze zgłoszeniowe, załączone zarówno na stronie internetowej Gminy Stryszów http://www.stryszow.pl/, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie http://www.gopsstryszow.pl/ oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego https://www.malopolska.pl/teleaniol/ lub w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie w przypadku osób niesamodzielnych, które nie wychodzą z domu prosimy o kontakt telefoniczny:
33 8797 150 – pracownik socjalny dostarczy formularz podczas wizyty w terenie i udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku.

Wypełnione formularze należy bezpośrednio złożyć lub przesłać na:

· Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter)

·  Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter)

· Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków (parter)

·  w innych lokalizacjach urzędu marszałkowskiego

w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania:

o   Biuro projektu Lidera – ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 61-60-611 e-mail: teleopieka@umwm.pl

o   Biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespół Placówek Caritas w Proszowicach
ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, pok. nr 1, I piętro, tel. 883 316 158

o   Biuro projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5 e-mail: teleaniol.malopolska@gmail.com

Za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja – Małopolski Tele-Anioł".

Elektronicznie: dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Dane kontaktowe do Biura Projektu Małopolski Tele-Anioł :
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, pokój nr 1, parter, tel. 12 61-60-611
e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl
adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie oraz pod nr tel. 33 8797 150.

Załączniki:
- Baza adresowa - POBIERZ PDF
- Formularz zgłoszenia - POBIERZ PDF
- Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł - POBIERZ PDF

 


Dobry-Start_plakat-page-001jpg
 


Nowa polityka informacyjna i struktura organizacyjna w zadaniu koordynacja systemów zabezpieczenia
społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

 W ramach zadania koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych od 3 kwietnia 2018 r. wprowadzone zostają zmiany w zakresie uzyskiwania informacji i możliwości kontaktu telefonicznego i osobistego:
1. Wnioskodawcy są informowani o możliwości uzyskania wszystkich informacji o potrzebnych dokumentach
i pomocy urzędników przy kompletowaniu dokumentacji i/lub uzupełnianiu wniosków w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej lub w Urzędach Gmin. Wnioskodawcy nie są wzywani do złożenia wyjaśnień
i/lub osobistego stawiennictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zebranie całości dokumentacji
na etapie składania wniosku w gminie spowoduje, że wniosek jest rozpatrywany sprawniej, bez prowadzenia dodatkowej korespondencji w sprawie.
2. W dalszym ciągu informację o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
3. Uruchomiona jest specjalna infolinia dla wnioskodawców nr tel. 12 430 29 73. Po podaniu numeru pesel można będzie uzyskać informacje o dacie wpływu wniosku, statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla Mieszkańców całej Małopolski, bez względu na to, czy sprawa prowadzona jest w Krakowie czy w Delegaturach w Tarnowie lub Nowym Sączu. Pozostałe dotychczasowe numery telefonów dostępne dla wnioskodawców w Tarnowie i w Nowym Sączu nie będą już dostępne.
4. W razie potrzeby osobistego kontaktu przyjmujemy wnioskodawców w poniedziałki
w godz. 14.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz.8.00-11.00:
- w Krakowie – przy ul. Lea 112,
- w Nowym Sączu – przy ul. Jagiellońskiej 52,
- w Tarnowie – przy al. Solidarności 5-9.15.02.2018 r.
Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie - Zespół Interwencji Kryzysowej serdecznie zaprasza mieszkańców na "NIEBIESKI TYDZIEŃ". Więcej informacji w poniższym linku.
http://www.pcpr.suchabeskidzka.pl/102341-aktualnosc.html


Informacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nt. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

Okres przejściowy
Przejęliśmy ok. 68 tysięcy spraw niezałatwionych przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Stanowi to dla nas ogromne wyzwanie. Planujemy jednak możliwie szybkie uporządkowanie przejętych spraw i zreorganizowanie sposobu ich załatwiania. Chcemy, aby gminy mogły jak najszybciej przystąpić do wypłacania wszystkich należnych świadczeń. Oczywiście nie nastąpi to od razu. Wobec skali zadania z pewnością początki będą trudne.
Już teraz dziękujemy za Państwa wyrozumiałość i współpracę.  
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Mamy przy tym nadzieję, że – w oparciu o analizę danych – uda nam się wypracować standardy informowania Państwa o przewidywanym czasie realizacji sprawy, który oparty będzie o ujednolicone i zobiektywizowane zasady kolejności rozpatrywania spraw.  W trosce o przyśpieszenie realizacji spraw zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami poprzez przygotowany przez nas formularz.
https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Rops
Na wszystkie zapytania przekazane w ten sposób będziemy starali się udzielić informacji w jak najszybszym czasie.  
 
Kwestie logistyczne:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie realizuje nowo przejęte zadanie w tych samych lokalizacjach, w których do tej pory było ono realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Nie zmieniły się też numery telefonów:
w Krakowie – ul. Juliusza Lea 112, tel. 12 430 29 73,
w Tarnowie – al. Solidarności 5-9, tel. 728 431 372, 660 561 0787,
w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 52, tel. 728 431 373, 606 823 226.
 
Pracujemy w następujących godzinach:
w poniedziałek od 9.00 do 17.00,  
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.
 
Ze względu na znaczną liczbę osób oczekujących na udzielenie informacji przepraszamy za ewentualne utrudnienia w kontakcie osobistym i telefonicznym.


O G Ł O S Z E N I E

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje,
iż wnioski o świadczenia rodzinne oraz wychowawcze ( 500+)
na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane
     od 01 sierpnia 2017 r.  

Ponadto w okresie od 01 sierpnia do 30 września br. zostają
wydłużone godziny pracy Ośrodka

Poniedziałek – Piątek

730 – 1630

Jednocześnie informujemy, iż w zakładce DRUKI DO POBRANIA znajdują się wszystkie wnioski
o przyznanie świadczeń na tzw. stary i nowy okres zasiłkowy.


07.08.2017 r.

Świadczenia dla rodzin online

Od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie wychowawcze wypłacane  z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.

Aby ułatwić polskim rodzinom ubieganie się o wsparcie, wprowadziliśmy jeden, wspólny termin,
z początkiem którego można składać wnioski o świadczenia. Dotyczy to świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego.  Wniosek o świadczenie wychowawcze możesz złożyć osobiście w gminie albo przez internet przy użyciu: kanału bankowości elektronicznej, portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS, profilu zaufanego na portalu Obywatel.gov.pl albo portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia.

Przez Emp@tię możesz złożyć wniosek nie tylko na świadczenie wychowawcze (500+),
ale także o wszystkie rodzaje świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. Składanie wniosków odbywa się przy użyciu przyjaznego
do wypełniania kreatora.

O jakie świadczenia dla rodzin można wnioskować przez Emp@tię?

 • świadczenie wychowawcze (500+) – na stary i nowy okres świadczeniowy,
 • zasiłek rodzinny - na nowy okres zasiłkowy,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy - na nowy okres świadczeniowy,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • jednorazowe świadczenie z Programu „Za Życiem”,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego - na nowy okres świadczeniowy.

 Krok po kroku - jak złożyć wniosek o świadczenia dla rodzin przez Emp@tię?
Aby złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia: musisz założyć konto na portalu Emp@tia przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pod tym adresem przeczytasz jak założyć profil zaufany: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany .

Jeżeli założyłeś już konto na Emp@tii, to zaloguj się, a następnie:

 1. Na stronie głównej wybierz rodzaj wniosku np. „Świadczenie wychowawcze”.
 2. Zapoznaj się z informacją o dokumentach i informacjach, które będą Ci potrzebne do wypełnienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty i informacje.
 3. Wpisz nazwę miejscowości, w której znajduje się urząd/instytucja, do której chcesz złożyć wniosek.
 4. Wybierz z listy właściwą dla siebie instytucję/urząd, do której wniosek zostanie złożony.
 5. Wybierz okres świadczeniowy, na który chcesz złożyć wniosek (ten wybór dotyczy tylko świadczenia wychowawczego).
 6. Odpowiedz na pytania — wpisz i wskaż wszystkie niezbędne informacje. Kreator wypełniania wniosku wskaże Ci miejsca, których wypełnienie jest obowiązkowe i kiedy trzeba załączyć skany (kopie) niezbędnych dokumentów.
 7. Sprawdź wprowadzone dane w podsumowaniu.
 8. W przypadku błędów cofnij się za pomocą przycisku „Wstecz” do miejsca, gdzie one występują i popraw dane. Jeśli dane są poprawne wybierz  „Utwórz dokument”.  
 9.  Przejdź do zakładki „Dokumenty robocze”, zaznacz „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego”  i kliknij „SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ”.
 10. Jeśli chcesz dodać załączniki, kliknij „Dodaj”.
 11. Wyślij wniosek.
 12. Sprawdź, czy na wskazany we wniosku adres mailowy otrzymałeś Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPO).
 13. Sprawdź, czy urząd odebrał Twój wniosek. Zaloguj się na swoje konto, kliknij w zakładkę „Dokumenty wysłane” i zobacz, czy wyświetla się status „Odbiór potwierdzony”.
 14. Czekaj na decyzję urzędu. Na swój adres e-mail dostaniesz powiadomienie, że masz nową wiadomość w portalu emp@tia.
 15. Odbierz decyzję. Znajdziesz ją w skrzy  nce odbiorczej. Kliknij „Podpisz odbiór”.

  W razie wątpliwości urząd realizujący Twój wniosek będzie kontaktował się z Tobą drogą elektroniczną.

Źródło: www.mpips.gov.pl01.08.2017 r.
Infolinie "Rodzina 500+"

We wszystkich Urzędach Wojewódzkich od 1 sierpnia zostały uruchomione specjalne
numery kontaktowe,
za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące
programu „Rodzina 500+”:  

Województwo Małopolskie:

Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach  10.00 - 14.00
  Numer kontaktowy: (12) 392 12 80


Stryszów dn., 10.04.2017 r.

          
  Ogłoszenie o wynikach naboru

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż w wyniku ogłoszenia naboru
na  stanowisko Rehabilitanta osoby niepełnosprawnej (Ogłoszenie o naborze z dnia 27.03.2017r).
wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.         

                                                                                                            Kierownik Gminnego Ośrodka
                                                                                                              Pomocy Społecznej w Stryszowie                                                                                                                       (-) Krystyna Gębala 

    


Niech zwycięski Chrystus obdarzy nas pokojem,
zdrowiem i radością, udzieli potrzebnych łask,
wniesie szczęście do każdego domu i sprawi,
by w naszym życiu zwyciężały miłość i nadzieje!


Radosnych Świąt Wielkiej Nocy
życzy

Kierownik i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie


W dniu 14.04.2017 r. tj. piątek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
będzie czynny do godziny 1330

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stryszowie
(-) Krystyna Gębala


Stryszów,dn.2017.03.27

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie ogłasza nabór na stanowisko
Rehabilitanta osoby niepełnosprawnej

Warunki zatrudnienia – umowa zlecenie  od kwietnia do grudnia 2017r

1.Wymagania niezbędne:
a/ obywatelstwo polskie,
b/ dobry stan zdrowia,
c/ wykształcenie kierunkowe w tym uprawnienia do wykonywania zawodu rehabilitant,
g/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
a/ umiejętność dobrej organizacji pracy,
d/ predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a/prowadzenie rehabilitacji indywidualnej, dostosowanej do stopnia niepełnosprawności danej osoby w jej miejscu zamieszkania.
3.Wymagane dokumenty:

a/ CV i list motywacyjny,
c/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte umiejętności,
d/ oświadczenie o niekaralności,
f/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych /jt. Dz.U.02.101.926 z póź.zm./
 Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie /pokój 102/
w terminie do dnia 5 -go kwietnia 2017r w godzinach pracy Ośrodka

z dopiskiem na kopercie „Nabór”

 Informacje dodatkowe:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu kryteria.
Z wytypowanymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń GOPS
w Stryszowie.
Zastrzega się prawo nie powiadamiania osób i nie odsyłania ofert które zostaną odrzucone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.33/8797-150 w godz. 9-15-tej.

Kierownik GOPS
Krystyna Gębala

24.02.2017 r.
Prawie 3,82 mln dzieci z 500+

W całej Polsce programem „Rodzina 500 plus” jest objętych 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Na wsi odsetek ten wynosi 63 proc. W gminach miejskich wynosi 48 proc., a w miejsko – wiejskich 58%.  Najwięcej dzieci objętych wsparciem jest na Mazowszu (ponad 552,5 tys.), Śląsku (ponad 382,7 tys.) i w Wielkopolsce (ponad 378,6 tys.).

Wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” trafia do 2,56 mln rodzin, w tym ok. 360 tys. to rodziny wielodzietne.
– W ciągu ostatnich dwóch miesięcy ubiegłego roku przyszło na świat w Polsce o ponad 11 tys. dzieci więcej, niż
w takim samym okresie roku 2015 –
powiedziała minister Elżbieta Rafalska. – To bardzo dobra wiadomość. Jeśli ten trend się utrzyma, będziemy mogli mówić, że wszystkie trzy cele programu zostały osiągnięte. Doinwestowaliśmy rodziny, ograniczyliśmy ubóstwo, a teraz czekamy na twarde dane demograficzne.
Świadczenie wychowawcze otrzymuje ponad 388 tys. osób samotnie wychowujących dzieci.
Od początku trwania programu do rodzin trafiło ponad 19 mld zł, w tym do rodzin wielodzietnych - 5,2 mld zł,
a do osób samotnie wychowujących dzieci - 2,8 mld zł.

Programem „Rodzina 500 plus” jest objętych 128,8 tys. rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne.
Na wsi mieszka 35,9 proc. ogółu dzieci otrzymujących świadczenie. To 1,37 mln dzieci, objętych wsparciem.
W gminach miejskich świadczenie trafia do 1,49 mln dzieci (39 proc. ogółu dzieci uczestniczących w programie). Pozostałe 0,96 mln to dzieci z gmin miejsko – wiejskich, co stanowi 25,1 proc. ogółu.
Do rodzin na wsi trafiło 6,8 mld zł, w gminach miejskich – 7,4 mld zł, a w gminach miejsko-wiejskich 4,8 mld zł. Niemal 40 proc. świadczeń wypłacanych jest po uwzględnieniu kryterium dochodowego na pierwsze lub jedyne dziecko – to 1,524 mln dzieci, w tym jedynacy to 699 tys. dzieci.
Od startu programu „Rodzina 500 plus” do stycznia br. przeciętna miesięczna liczba świadczeń wypłacanych
w formie rzeczowej lub opłacania usług wyniosła 727.
Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia.
W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.
Źródło:www.mpips.gov.pl


13.01.2017 r.
Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"


27.12.2016 r.

W dniu 30.12.2016 r. tj. piątek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
będzie czynny do godziny 1400

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stryszowie
(-) Krystyna Gębala


21.11.2016 r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Poniżej link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującej o programie:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/p...

A pod poniższym linkiem można zobaczyć film promujący program:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/p...


4.11.2016 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniach:
- 15 listopada 2016 r.
w godz. od 12.00 do 14.00 
- 25 listopada 2016 r. w godz. od 14.00 do 16.00
będzie prowadzone bezpłatne poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych w wyniku "przestępstwa" (pok. 103).

Zapraszamy


5.10.2016 r.

W dniach 14 i 28 października 2016 r. w tut. Ośrodku /pok. 103/ w godz. od 12.00 do 14.00 będzie prowadzone bezpłatne poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych w wyniku "przestępstwa".

Zapraszamy


23.08.2016 r.

W dniach 13, 16 i 30 września 2016 r. w tut. Ośrodku /pok. 103/ w godz. od 12.00 do 14.00 będzie prowadzone bezpłatne poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych w wyniku "przestępstwa".

Zapraszamy


10.08.2016 r.

W dniu 19 sierpnia 2016 r. w tut. Ośrodku /pok. 103/ w godz. od 12.30 do 14.30 będzie prowadzone bezpłatne poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych
w wyniku "przestępstwa".

Zapraszamy


01.08.2016 r.

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiej inicjatywy Karta Dużej Rodziny. 

Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

 • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny"
 • współtworzenie pierwszej ogólnopolskiej inicjatywy skierowanej do dużych rodzin
 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji
 • możliwość realizacji polityki społecznej odpowiedzialności biznesu

Jak zgłosić swoją firmę/instytucję do programu?

Co dalej?

 • po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy
 •  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z Twoją firmą/instytucją umowę ws.przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji, Tamka 3, 00-349 Warszawa

Wyślij emailkdr@mpips.gov.pl; mapa.kdr@crzl.gov.pl

Zadzwoń do nas (od poniedziałku do piątku):

 1. Milena Strąk-Małecka (22) 237 00 72
 2. Anna Worko (22) 237 00 76

29.07.2016 r.

W dniu 05 sierpnia 2016 r. w tut. Ośrodku /pok. 103/ w godz. od 12.30 do 14.30 będzie prowadzone bezpłatne poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych
w wyniku "przestępstwa".

Zapraszamy


14.07.2016 r.

W dniu 22 lipca 2016 r. w tut. Ośrodku /pok. 103/ w godz. od 12.30 do 14.30 będzie prowadzone bezpłatne poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych
w wyniku "przestępstwa".

Zapraszamy


OGŁOSZENIE
Maturzysto

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje V edycję stypendiów akademickich.
W roku akademickim 2016/2017 Fundacja zamierza przyznać 600 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Jeśli:
- zdałeś egzamin maturalny w 2015 lub 2016 roku,
- w roku akademickim 2016/2017 po raz pierwszy podejmujesz studia,
- mieszkasz na wsi lub w mieście poniżej 30 000 mieszkańców,
- średni miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie w 2015 roku nie przekroczył 1110 zł,
- zapoznaj się z Regulaminem Fundacji i zarejestruj się na naszej stronie.

Rekrutacja trwa od 11 lipca do 7 września 2016r. (do godz. 16:00).
Cała operacja rekrutacji stypendystów odbywa się przez Internet!
Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie www.fejj.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować na styp.1rok [at] fejj.pl
Nasz Fanpage na Facebook'u: www.facebook.com/FEimJJ


11.07.2016 r.
Dzięki 500 plus

Założenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia dzieci
i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Teraz, gdy zaczynają się wakacje, wiele rodzin – może po raz pierwszy – przekona się, czym jest wspólny rodzinny wypoczynek.

Zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawiają kilka historii o tym, jak bardzo pomocne okazują się środki
z programu.


08.07.2016 r.

"Rozpocznij od nowa! -  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego”.

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa! -  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt „Rozpocznij od nowa!(...)” skierowany jest do 70 osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP), którzy nie uczestniczą w kształceniu oraz szkolnictwie (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących województwo małopolskie. Głównym celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez wymienioną grupę docelową poprzez skorzystanie z szerokiej oferty wsparcia.

W ramach realizacji projektu Uczestnikom zostanie udzielone następujące wsparcie:
a) doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
b) warsztaty motywacji do zmian w formie grupowych spotkań z psychologiem; 
c) szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe - uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu). Szkolenia zostaną dobrane indywidualnie na podstawie IPD po uwzględnieniu zapotrzebowania na regionalnym rynku pracy oraz zgodnie z ich możliwościami wynikającymi z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności;
d) 3-miesięczne staże zawodowe;
e) 6-miesięczne bony stażowe ;
f) pośrednictwo pracy;
g) bony na zasiedlenie.

Projekt gwarantuje uczestnikom zestawy materiałów szkoleniowych, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.

Szczegółowe informacje dostępne są:

 • w Biurze Projektu w Krakowie ul. Szlak 65 lokal 215, 31-153 Kraków
 • na stronie internetowej – www.rozpocznijodnowa.wgpr.pl
 • Telefon 510 278 067

20.06.2016 r.
Rodzina 500+ w Małopolsce

Ponad 225 tys. wniosków o świadczenie „Rodzina 500 plus” wpłynęło w województwie małopolskim. Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Józef Pilch, wojewoda małopolski oraz Józef Gawron wicewojewoda małopolski podsumowali dotychczasową realizację programu
w Małopolsce.
- To pierwszy taki program po 1989 roku, który w całości jest skierowany do polskich rodzin. Dlatego tak bardzo zależy nam na tym, aby był jak najlepiej realizowany w całym kraju - powiedziała wiceminister Elżbieta Bojanowska.
W ciągu pierwszych dwóch miesięcy od startu programu wpłynęło 225 400 wniosków (w wersji papierowej
i elektronicznej), wydano ponad 132,7 tys. decyzji przyznających świadczenie wychowawcze - co stanowi 59% realizacji złożonych wniosków.
- Składanie wniosków różnymi drogami – papierowo oraz elektronicznie – infolinie czy bus 500 plus to działania, dzięki którym program zyskał ogromną sympatię odbiorców. Dzięki finansowemu wsparciu najbliższe wakacje mogą być lepsze. Dzieci i młodzież wyjadą na kolonie albo spędzą ciekawie czas w swoim mieście na półkoloniach - powiedział Józef Pilch, wojewoda małopolski.
Do końca maja w Małopolsce wypłacono 400 556 świadczeń na kwotę 199,8 mln zł.
Wicewojewoda małopolski Józef Gawron zaapelował do mieszkańców, którzy jeszcze nie złożyli wniosków, aby zrobili to jak najszybciej. Przypominamy, że jeśli wniosek złożymy do 1 lipca, możemy liczyć na wyrównanie
od 1 kwietnia.
Do 31 maja br. 19 gmin rozpatrzyło 95% złożonych wniosków. Najwyższy wskaźnik wydanych decyzji w stosunku do złożonych wniosków odnotowano w gminach: Gródek nad Dunajcem (100%), Charsznica (99,8%), Maków Podhalański (99,5%), Słopnice (98,47%), Gmina Grybów (98,26%), Łącko (98,10%), Sułoszowa (97,64%), Koniusza (97,61%).
W gminach wiejskich 90% wniosków było składanych w wersji papierowej. W dużych miastach (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz) 43% wniosków złożono elektronicznie. W gminach miejskich w tej formie złożono 28% wniosków.
Najwyższe wypłaty odnotowano w miastach: Kraków – 13 663 120 zł, Tanów – 4 410 470 zł, Wieliczka – 4 198 426 zł, Nowy Sącz – 3 832 769 zł, Grybów (gmina) – 3 829 742 zł.
Rekordowe wypłaty świadczeń na 12-ro dzieci w rodzinie.
Gminy sukcesywnie wydają decyzje administracyjne i wypłacają świadczenia: na koniec kwietnia wypłacono
ich na kwotę 38 738 363 zł, a na koniec maja na kwotę – 199 766 548 zł.
Do 14 czerwca przekazano na wypłatę świadczeń: do gmin - prawie 296 mln zł; do powiatów - ponad 2,8 mln zł

.

Źródło: www.mpips.gov.pl


13.04.2016 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż od dnia 13.04.2016 r. został uruchomiony nowy numer telefonu dla Programu 500+ - 577 517 582. 

Pod tym numerem telefonu pracownicy udzielą niezbędnych informacji na temat Programu 500+.


13.06.2016 r.

W dniu 24 czerwca 2016 r. w tut. Ośrodku /pok. 103/ w godz. od 12.30 do 14.30 będzie prowadzone bezpłatne poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych
w wyniku "przestępstwa".

Zapraszamy


31.05.2016 r.
Ponad 2,4 mln wniosków o "Rodzina 500 plus".

Rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2,4 mln wniosków o świadczenie wychowawcze – ponad 1,9 mln
w urzędach i ponad 542 tys. przez internet. Do rodzin trafiło ponad 1,3 mld zł.

Do 24 maja wnioski złożyło już ponad 2,4 mln osób. W sumie uprawnionych do świadczenia jest 2,7 mln rodziców
i opiekunów. Łącznie wsparciem objętych może zostać ok. 3,7 mln dzieci.
W gminach złożono ponad 1,9 mln wniosków: najwięcej na Mazowszu (ponad 241 tys.),
w Wielkopolsce (ponad 212 tys.) oraz na Śląsku (ponad 187 tys.).
Rodziny złożyły już ponad 542 tys. wniosków on-line. Najwięcej na Mazowszu (ponad 106 tys.), na Śląsku (ponad 70 tys.) oraz w Wielkopolsce (prawie 53 tys.).
Do 20 maja wydano ponad 1,3 mln decyzji, a wypłacono ponad 1,3 mld zł.
Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. Wnioski można składać
w gminie, wysłać pocztą lub przez internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.
Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze złożymy w ciągu trzech miesięcy (do 1 lipca 2016 r. włącznie) to pieniądze otrzymamy z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Źródło: www.mpips.gov.pl


06.05.2016 r.

W dniu 13 maja 2016 r. w tut. Ośrodku /pok. 103/ w godz. od 12.30 do 14.30 będzie prowadzone bezpłatne poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych
w wyniku "przestępstwa".

Zapraszamy


22.04.2016 r.

W dniu 21.04.2016 r. do naszej gminy przyjechał BUS 500+. Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej przekazywali informacje o głównych założeniach Programu 500+, warunkach jego powstawania oraz bieżących informacjach, a także mieszkańcy gminy mogli pobrać wnioski. Na każdego z mieszkańców zainteresowanych Programem 500+ czekały foldery i materiały promocyjne.


14.04.2016 r.

"500 bus" w naszej gminie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stryszowie informuje, iż w dniu 21.04.2016 r.
w godz. od 13.00 do 14.30 na placu przy Szkole Podstawowej w Stroniu pojawi się "500 bus"
czyli rządowy, mobilny punkt pomocy przy realizacji programu „Rodzina 500+“. 
Wszystkich mieszkańców gminy, którzy chcieliby otrzymać poradę i pomoc zapraszamy na to spotkanie.


06.04.2016 r.

W dniu 15 i 29 kwietnia 2016 r. w tut. Ośrodku /pok. 103/ w godz. od 12.30 do 14.30 będzie prowadzone bezpłatne poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych
w wyniku "przestępstwa".

Zapraszamy
 23.03.2016 r. 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
- WAŻNA INFORMACJA -


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie - Świadczenia Rodzinne - informuje, iż od 1 kwietnia 2016 r. będzie można złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500 plus". Wniosek o wypłatę świadczenia można pobrać z tut. Ośrodka lub bezpośrednio klikając na poniższy link.
- WNIOSEK o 500+
- OŚWIADCZENIA - dotyczące ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają wsparcie również na pierwsze lub jedyne dziecko.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Świadczeń Rodzinnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.


23.03.2016 r.

W dniu 1 kwietnia 2016 r. w tut. Ośrodku /pok. 103/ w godz. od 12.30 do 14.30 będzie prowadzone bezpłatne poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych
w wyniku "przestępstwa".

Zapraszamy


23.03.2016 r. 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż w dniu 25.03.2016 r. tj. Wielki Piątek tut. Ośrodek będzie czynny do godziny 13.

Kierownik GOPS
(-) Krystyna GębalaInformacja o wynikach naboru na stanowisko pracy referent ds. świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Stryszowie informuje,
iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Beata Gnojek.

Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta
ds. świadczeń.
Podczas dwuetapowej procedury kwalifikacyjnej wykazała wysoki poziom wiedzy z zakresu merytorycznych zadań.


Stryszów, dn.2016.03.10

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Stryszowie
(-) Krystyna Gębala


03.03.2016 r.

W dniu 18 marca 2016 r. w tut. Ośrodku /pok. 103/ w godz. od 12.30 do 14.30 będzie prowadzone bezpłatne poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych w wyniku "przestępstwa".

ZapraszamyLISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
W OGŁOSZONYM NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
REFERENT W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W STRYSZOWIE


Informuję, iż w wyniku wstępnej analizy dokumentów aplikacyjnych
na w.w.stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

L.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Gnojek Beata

Zakrzów

2.

Malina Sylwia

Stryszów

3.

Mirocha Elżbieta

Zakrzów

4.

Piątek Kamila

Jaroszowice

5.

Rymarczyk Renata

Budzów

6.

Róg Magdalena

Kalwaria

7.

Targosz Ewelina

Izdebnik


Stryszów, dn.2016.03.02

Kierownik GOPS
Krystyna Gębala


Stryszów dn., 2016.02.18


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych
w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Wymiar czasu pracy – pełny etat

1.Wymagania niezbędne:

a/obywatelstwo polskie,

b/dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
c/wykształcenie wyższe o preferowanym kierunku: administracja, rachunkowość i finanse, prawo,
d/posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
e/znajomość przepisów z zakresu ustaw;
-o świadczeniach rodzinnych,
-o ustalaniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów,
-o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
-kodeksu postępowania administracyjnego,
-o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
-o finansach publicznych,
-o systemie ubezpieczeń społecznych
-świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
f/ dobra znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych min. Microsoft Office
g/ komunikatywność i kultura osobista,
h/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

2.Wymagania dodatkowe:

a/umiejętność dobrej organizacji pracy,
b/umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, rzetelność i bezstronność w podejmowaniu decyzji,
c/pożądane doświadczenie zawodowe z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych,
d/zdolność opracowania i podejmowania samodzielnie decyzji administracyjnych,
e/umiejętność redagowania pism, prowadzenia korespondencji,
f/posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień i planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
g/umiejętność pracy w systemach informatycznych.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a/przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków,
b/prowadzenie dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych a także sporządzanie w tych sprawach decyzji,
c/sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców,
d/sporządzanie sprawozdań i zapotrzebowań na środki finansowe,
e /czuwanie nad prawidłowością realizacji budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych,
f/ prowadzenie kompleksowej obsługi programu komputerowego z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych,
g/ współpraca z instytucjami w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych tj. ROPS, ZUS, OPS, US

4.Wymagane dokumenty :

a/ życiorys/CV,
b/ list motywacyjny,
c/kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte umiejętności,
d/oświadczenie o niekaralności,
e/zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku referenta,
f/oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych /jt. Dz.U.2014.1182 z poź.zm./,
g/oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. w godzinach pracy Ośrodka z dopiskiem na kopercie „Nabór”.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka niekompletne i po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu kryteria.

Z wytypowanymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna i test kompetencyjny.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOPS, BIP i na tablicy ogłoszeń GOPS w Stryszowie.

Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów i informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo nie powiadamiania osób, których oferty została odrzucone.


                                                                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                     Społecznej w Stryszowie
                                                                       (-) Krystyna Gębala  


17.02.2016 r. 

Prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał  w środę ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program „Rodzina 500 plus”. 
-  To najlepszy wzorzec, że państwo pomaga rodzinom w wychowaniu dzieci i daje im wsparcie - powiedział prezydent Andrzej Duda, ogłaszając swoją decyzję w Pałacu Prezydenckim.
- To jest dla mnie niezwykle radosny dzień, ponieważ po raz pierwszy od 1989 roku powstaje i dziś zostanie zakończony proces legislacyjny ustawy, która rzeczywiście oznacza wsparcie ze strony polskiego państwa dla tych, którzy są w naszym kraju najważniejsi, dla rodzin, które mają dzieci - mówił Andrzej Duda tuż przed złożeniem podpisu pod ustawą.
Dodał, że "to właśnie jest wzorzec najlepszy - to, że państwo pomaga rodzinom w wychowaniu dzieci". - Nie zastępuje rodziny w wychowaniu, nie narzuca rodzicom modelu wychowania dzieci, nie wymusza, w jaki sposób mają swoje dzieci wychowywać, ale daje możliwość, żeby wesprzeć te rodziny, które dzieci mają - podkreślił prezydent.
Prezydent podziękował minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej za przygotowanie programu - mimo towarzyszących mu słów krytyki.
Andrzej Duda przypomniał, że w kampanii przed wyborami prezydenckimi zapowiadał, że ten program zostanie zrealizowany.
- Poprzedni rząd mówił do mnie – nie zrealizujemy tego programu, bo ten program się nie nadaje do zrealizowania. Ja powiedziałem: nie chcę takiej Polski, w której w kółko słyszę „nie da się, nie da się”. Ten program na pewno da się zrealizować, jeżeli nie ten, to wierzę, że zrealizuje go przyszły rząd. I oto, proszę państwa, właśnie rząd na czele z panią premier Beatą Szydło, gdzie ministrem rodziny jest pani minister Elżbieta Rafalska, i ten rząd wspólnie ze mną jako Prezydentem RP właśnie dzisiaj rozpoczyna wdrażanie tego programu – powiedział Andrzej Duda.

Program "Rodzina 500 plus" zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, bez względu na dochody. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe - 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Wypłaty świadczeń mają ruszyć w kwietniu.

Źródło: www.prezydent.pl


16.02.2016 r.

Informacja o wynikach na wolne stanowisko urzędnicze

Stryszów dn., 16.02.2016 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie


Informujemy, iż  nabór na stanowisko głównego księgowego nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert spełniających niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze .


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Stołecznej w Stryszowie
(-) Krystyna Gębala


15.02.2016 r.

W dniu 23 lutego 2016 r. w tut. Ośrodku /pok. 103/ w godz. 13-18 tej będzie prowadzone bezpłatne poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych w wyniku "przestępstwa".

Zapraszamy


02.02.2016 r.

OGŁOSZENIE

W dniu 05.02.2016 r. w tut. Ośrodku /pok. 103/ w godz. 12-14 będzie prowadzone bezpłatne poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych w wyniku "przestępstwa".

Zapraszamy


01.02.2016 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Stryszów dn., 01.02.2016 r.

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYSZOWIE

 1. Nazwa i adres jednostki
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  34-146 Stryszów 557
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 4. Wymagania niezbędne:
  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania :
  a) posiada obywatelstwo polskie,
  b) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  d) wykształcenie:
   • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
   • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
   • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
 5. Wymagania dodatkowe:
  a) biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
  b) biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  c) znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy,
  d) znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
  e) podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
  f) umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów, księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
  g) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
  h) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
  i) nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
  j) odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
  k) dyspozycyjność,
  l) kreatywność.
 6. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
  a) prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  b) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
  c) prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
  d) przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  e) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  f) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,
  g) opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
  h) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
  i) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  j) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
  k) prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych,
  l) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
  m) nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
  n) sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
  o) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
  p) rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  r) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
  s) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
  t) prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego,
  w) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika GOPS należą do kompetencji Głównego księgowego,
  u) współpraca ze Skarbnikiem Gminy.
 7. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
  c) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,
  d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
  e) kserokopie świadectw pracy,
  f) oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
  g) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  h) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  i) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  j) ewentualne opinie, referencje,
  k) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).
  l) Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z póź. zm.) i własnoręcznym podpisem.
 8. Miejsce i termin składania dokumentów: 
  Oferty należy składać u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie lub za pośrednictwem poczty na adres GOPS z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego”   do dnia  12.02.2016r. (decyduje data wpływu do GOPS w Stryszowie).
  Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane .
  Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone na stronie internetowej www.gopsstryszow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.
  Postępowanie składać się będzie z:
  1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie . Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.
  2. Selekcji końcowej, składającej się z dwóch etapów:
  - testu kompetencji
  - rozmowy kwalifikacyjnej.

                                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka
                                                                     Pomocy Społecznej w Stryszowie
                                                                              (-) Krystyna Gębala


30.12.2015 r.

Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.

Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak  wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce.

Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw LOTOS i ORLEN.

Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć – do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także m.in. PKS Piła, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne „Krasnal” w Olsztynie.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Deklarację można złożyć tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr

Informacja jak zostać partnerem KDR


28.12.2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
w dniu 31 grudnia 2015 r. (Sylwester) będzie czynny do godziny 1300

Za utrudnienia przepraszam.


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stryszowie
(-) Krystyna Gębala


17.12.2015 r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków . Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego , które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego
do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu. 


01.12.2015 r.

Świadczenie rodzicielskie już od stycznia

1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

Jak to wygląda dziś?
Obecnie do zasiłku macierzyńskiego uprawnieni są rodzice będący pracownikami, a także osoby niebędące pracownikami, jednak podlegające ubezpieczeniu chorobowemu.

Kto będzie mógł skorzystać ze świadczenia/Komu będzie przysługiwało świadczenie?
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

Z nowego świadczenia będą mogli skorzystać:

 • studenci,
 • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),
 • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.  

O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Ile będzie wynosiło świadczenie?
Świadczenie będzie wynosiło 1 tys. zł miesięcznie na rękę.

Na jakich zasadach będzie przyznawane świadczenie?
Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok  (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Co będzie przysługiwało osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego będzie?

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Ważne:

 • jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 7 lat. W momencie kiedy dziecko będzie miało odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia

Kto nie skorzysta ze świadczenia?

 • osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
 • w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
 • nowy zasiłek nie będzie przysługiwał również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń - z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

Kiedy zgłosić się po świadczenie?
Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku. 

Gdzie będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia?
W gminnych instytucjach realizujących świadczenia rodzinnie oraz przez internet.

Ważne dla osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego:
Od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto świadczeń z tytułu zasiłku macierzyńskiego nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie.

Od kiedy będzie przysługiwać nowe świadczenie?
Nowe świadczenie będzie obowiązywać od 2016 r.

Źródło:www.mpips.gov.pl


01.09.2015 r.

Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy - nowe kryterium dochodowe, nowe wysokości zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje,
iż od 1 września 2015 roku można składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2016 roku.

 Jednocześnie informuje się, iż w miesiącach
wrzesień i październik 2015 roku 
stanowisko ds. świadczeń rodzinnych przyjmuje Strony w godzinach:

Poniedziałek:  730 - 1700

Wtorek – Piątek: 730- 1500

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.:
1) wysokość kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wynosi 674,00 zł;
2) wysokość kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania zasiłku rodiznnego wraz z dodatkami dla rodzin posiadających dzieci niepełnosprawne wynosi 764,00 zł.

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.:
1) wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
a) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
c) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

2) wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- samotnego wychowywania dziecka wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko,
  nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:
a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:
a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedzibaszkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej,
w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Rozporzadzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna 01.08.2015 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej:

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
 • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;
 • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

Źródło: www.mpips.gov.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Stryszowie
34-146 Stryszów 557

tel/fax: (33) 8797150
Fundusz Alimentacyjny:
tel: (33) 8797150
tel. kom. "PRZEMOC"
511 650 854
Program 500+
577 517 582
adres e-mail: stryszow@poczta.onet.pl
dobrystart@gopsstryszow.pl


Przydatne linki

logo_dobry_startpng


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.