Człowiek – najlepsza inwestycja.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Aktywność Twoją Szansą” w ramach POKL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 projekt numer POKL.07.01.01-12-223/08 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie.

 Stryszów, 25.08.2014 r.

Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
    Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu „Aktywność Twoja Szansą”.
  2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 25.08.2014 r. na kwotę: wartość netto: 2926,83 zł,
    wartość szacunkowa zamówienia w przeliczeniu na euro wynosi 692,76 euro.
  3. W dniu 13.08.2014 r. zamieszczono na stronie internetowej www.gopsstryszow.pl rozeznanie dostępnej oferty rynkowej.
  4. W dniu 13.08.2014 r. przesłano emailem rozeznanie dostępnej oferty rynkowej 3 potencjalnym wykonawcom.
  5. W terminie do dnia 25.08.2014 r. do godz. 12:00 wpłynęły poniższe oferty:

Nazwa i adres

Kwota netto/brutto

Konsulting, audyt Konrad Jankoś
Naprawa 598
34-240 Jordanów

4869,92/5990,00

AUDITORES Audyt, Doradztwo prawne i gospodarcze,
Przemysław Ura
Siercza 370
32-020 Wieliczka

4796,75/5900,00

Teresa Dominiak, Żywiec
Irena Pawelec, Ustroń

4880,00/4880,00

Audit Consulting Municipal Sp. z o.o.
ul. Zgrzebnioka 58
41-500 Chorzów

3739,84/4600,00

Biuro Rachunkowe, Doradztwa i Audytu
ul. Piekarska 2
38-300 Gorlice

2926,83/3600,00

6. W wyniku analizy ofert, przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie: Biuro Rachunkowe, Doradztwa
i Audytu, ul. Piekarska 2, 38-300 Gorlice.

7. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa cena.

Data i podpis pracownika Zamawiającego


                                                                                                    25.08.2014 r.  Wojciech Broczkowski   
                                                                                                                         Specjalista ds. PZP

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam

25.08.2014 r.                 Kierownik

              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


                           Krystyna Gębala

                    Data i podpis Kierownika


 Stryszów, dn. 13.08.2014 r.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
  Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Stryszów 557
34-146 Stryszów
NIP: 551-22-33-738 tel.33/8797-150
adres email: stryszow@poczta.onet.pl 

I. Przedmiot usługi

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu

Przedmiotem niniejszego rozeznania jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu Aktywność Twoją Szansą realizowanego przez Zamawiającego w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, poddziałanie 7.1.1.

II. Informacje o Projekcie:

Celem Projektu jest aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru gminy Stryszów.
Okres realizacji projektu: 01.01.2009 r – 31.12.2014 r
Całkowita wartość projektu: 794453,47 zł.

III. Zakres audytu:

Przeprowadzenie audytu ma na celu sprawdzenie czy projekt jest realizowany prawidłowo i czy wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne a w szczególności:
1) sprawdzenie, czy Zamawiający realizuje Projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych);
2) sprawdzenie, czy Zamawiający wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte;
3) sprawdzenie, czy Zamawiający  posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
4) audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;
5) sprawdzenie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
6) sprawdzenie wniosków Zamawiającego o płatność z księgami rachunkowymi Zamawiającego w części dotyczącej Projektu;
7) sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji Projektu przekazywanych przez Zamawiającego;
8) sprawdzenie sposobu promocji Projektu;
9) sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego Projektu.


IV. Metodologia audytu:

Do dyspozycji wykonawcy zostaną przekazane następujące materiały źródłowe:

1) Wnioski o dofinansowanie Projektu,
2) Porozumienia i umowy o realizacji Projektu wraz z aneksami,
3) Sprawozdania z realizacji Projektu,
4) Bazy danych Uczestników Projektu,
5) Wnioski o płatność,
6) Inne dokumenty niezbędne do ocen realizacji Projektów.


V. Sposób i terminy przedstawienia wyników audytu:

1) Po zakończeniu zbierania danych niezbędnych do przeprowadzenia audytu i po dokonaniu ich analizy, w terminie 14 dni  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 1 egzemplarz wstępnej wersji raportu z przeprowadzonego audytu w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym.
2) W terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania raportu wstępnego, Zamawiający zgłosi ewentualne uwagi do wstępnej wersji raportu końcowego.
3) W terminie 4 dni kalendarzowych od ich otrzymania Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przedłożenia w 4 egzemplarzach ostatecznego raportu końcowego, w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym.
4) Wszystkie raporty Wykonawca przedkłada w języku polskim, w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym.
5) Raport końcowy powinien zawierać  w szczególności elementy zamieszczone we wzorze raportu stanowiącego załącznik nr 5 do rozeznania.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny audytu na każdym jego etapie.


VI. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia  ustala się nie później niż do 30 września 2014r przy czym Wykonawca przystąpi do wykonywania zamówienia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.


VII. Miejsce wykonania audytu

Siedziba Zamawiającego – GOPS Stryszów 557.


VIII. Warunki płatności

Należność zostanie uregulowana po wykonaniu usługi i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania.


IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.O przeprowadzenie audytu zewnętrznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2.Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w ww. zakresie rozumie się osoby posiadające niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych jt. /Dz.U.2013.885 z póź.zm./   
3.Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu projektu ma obowiązek złożenia:
       1/oświadczenia o spełnieniu wymogu bezstronności i niezależności według załącznika stanowiącego
          Nr 2 do rozeznania,                                                                                        
        2/wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z oświadczeniem dotyczącym ich    
           doświadczenia i posiadanych kwalifikacji – według załącznika stanowiącego Nr 3 do zapytania.
4.Podmioty, które  w roku obrotowym poprzedzającym  rok, w którym realizowany jest audyt zewnętrzny, osiągnęły obrót w wysokości co najmniej trzykrotności ceny oferowanej za usługę przeprowadzenia audytu przedmiotowego Projektu.
5.Skład zespołu przeprowadzającego audyt powinien być co najmniej dwuosobowy.


X. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków wykonania audytu zewnętrznego Projektu, które muszą spełniać wykonawcy :

Na potwierdzenie spełnienia warunków wykonania audytu zewnętrznego Projektu, Wykonawca jest obowiązany przedłożyć:
1. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych
2. Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają odpowiednie kwalifikacje  i umiejętności.
3. Oświadczenie o spełnieniu wymogu bezstronności i niezależności – zał. nr 2.
4. Wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot umowy lub będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy, wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, posiadania doświadczenia w zakresie przeprowadzania audytu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zakresu czynności przewidywanego w ramach audytu, zgodnie z wzorem – Zał. Nr.3
5. Wykaz przeprowadzonych audytów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z wyszczególnieniem wartości projektów audytowanych, zgodnie ze wzorem – Zał. Nr 4 do niniejszego zapytania.

Dokumenty o których mowa w punkcie 1.-2. mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3-5 winny być przedłożone w formie oryginałów.

XI. Miejsce i termin składania ofert

Oferty  w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście
w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy, do dnia 25 sierpnia 2014 r., do godz. 12.00


XII. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami

Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Koordynator Projektu tel. 33/ 8797-150,796527683

 
XIII. Kryterium  i sposób oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający  kierował się będzie następującym kryterium:

Cena – 100%

Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.


XIV. Wykaz załączników

Wszystkie załączniki do niniejszego zapytania o cenę stanowią jego integralną część.
Załącznik Nr 1 Formularz oferty
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o bezstronności i niezależności
Załącznik Nr 3 Wykaz osób/podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik Nr 4 Wykaz przeprowadzonych audytów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Załącznik Nr 5 Wzór Raportu z audytu.

                                                                                               Zatwierdzam

                                                     Kierownik
                                                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                   w Stryszowie
                                                  
                                                  Krystyna Gębala

 

Pobierz załączniki:
- załącznik 1, 2, 3, 4, 5


  Stryszów, 10.07.2014 r.

Człowiek – najlepsza inwestycja.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Aktywność Twoją Szansą” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.1 projekt numer POKL.07.01.01-12-223/08 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stryszowie.

 
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Stryszów dn., 30.06.2014 r.

Człowiek – najlepsza inwestycja.

  

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Projekt „Aktywność Twoją Szansą” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.1 projekt numer POKL.07.01.01-12-223/08 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stryszowie.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu systemowego „Aktywność Twoją Szansą” prosimy o przedstawienie informacji dotyczącej kosztów realizacji następujących zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.
Ofertę proszę złożyć na załączonym formularzu.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

17.05.2013 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


08.05.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


18.04.2013 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetarg w ramach projektu „Aktywność Twoją szansą” współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie ogłasza nieograniczony
przetarg na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: trening kompetencji społecznych,
trening kompetencji życiowych /podstawowych/, trening pracy, kurs filcowania, kurs
wikliniarstwa, kurs wizażu, stylizacji i kreowania wizerunku w 2013 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


24.08.2012 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


16.08.2012 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


27.07.2012 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Przetarg w ramach projektu „Aktywność Twoją szansą” współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie ogłasza nieograniczony
przetarg na przeprowadzenie
kursu
Prawo jazdy kategorii B oraz kursu Spóldzielnie socjalne w 2012 r.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


18.07.2012 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


09.07.2012 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetarg w ramach projektu „Aktywność Twoją szansą” współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie ogłasza nieograniczony
przetarg na przeprowadzenie
kursu
Prawo jazdy kategorii B oraz kursu Spóldzielnie socjalne w 2012 r.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


02.04.2012 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


26.03.2012 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


07.03.2012 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Przetarg w ramach projektu „Aktywność Twoją szansą” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie ogłasza nieograniczony przetarg na przeprowadzenie szkoleń w zakresie:
treningu pracy, treningu kompetencji życiowych (podstawowych) oraz wizażu,
stylizacji i kreowania wizerunku w 2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
18.07.2011 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


14.07.2011 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY04.07.2011 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetarg w ramach projektu „Aktywność Twoją szansą” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie ogłasza nieograniczony przetarg na przeprowadzenie

kursu PRAWO JAZDY KAT. B  oraz kursu SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE w 2011 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGUSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA16.05.2011 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 09.05.2011 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY26.04.2011 r.

Informacja o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zmiana godzin komisyjnego otwarcia ofert.20.04.2011 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetarg w ramach projektu „Aktywność Twoją szansą” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie ogłasza nieograniczony przetarg na przeprowadzenie szkoleń w zakresie:
treningu kompetencji społecznych, treningu pracy,
treningu kompetencji życiowych (podstawowych) oraz wizażu,
stylizacji i kreowania wizerunku w 2011r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA