GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY STRYSZÓW NA LATA 2019-2021 - Pobierz plik


EWALUACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY STRYSZÓW NA LATA 2017 - 2020
ZA ROK 2018
Pobierz plik


AKTUALNOŚCI

Aktualne dyżury specjalistów w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie.

Osoby doświadczające przemocy mogą zgłaszać swoje problemy:

 - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie, w godzinach 7:30 – 15:30 – pracownicy socjalni – parter budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie, tel. 33 8797150 lub 511 650 854
- w Urzędzie Gminy w Stryszowie pokój nr 5 – przyjmuje Koordynator ds. Profilaktyki Uzależnień,
w każdą środę od 11:30 do 14:00 tel. 33 8797412
- w Urzędzie Gminy w Stryszowie pokój nr 6 – przyjmuje Dzielnicowy Gminy Stryszów,
w każdą środę od 15:30 do 18:00 oraz w I sobotę miesiąca od 10:00 do 14:00  tel. 33 8797412,
668 013 273
- na Komisariacie Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej tel. 33 8766607
- w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stryszowie tel. 33 8797495

W Punkcie Konsultacyjnym w Stryszowie można uzyskać poradę: psychologa, terapeuty uzależnień, pracowników socjalnych.
Harmonogram pracy specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym:
Terapeuta

Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu                   w każdy poniedziałek 14:00 – 15:00

Konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych od alkoholu          w każdy poniedziałek 15:00 – 17:00

Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu po roku abstynencji                w każdy poniedziałek 17:00 – 19:00

Konsultacje terapeutyczne z ofiarami i sprawcami przemocy domowej        w każdy piątek 13:00 – 15:00

Terapia dla osób współuzależnionych od alkoholu                                     w każdy piątek 15:00 – 17:00

Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu do roku abstynencji                w każdy piątek 17:00 – 19:00

Pracownicy socjalni
Dyżur w każdą środę 08:00 – 10:00

Psycholog
Dyżur w 3 pierwsze środy miesiąca 14:00 – 17:00

Wszyscy specjaliści udzielają porad bezpłatnie, pomoc otrzyma każda zgłaszająca się osoba.23.10.2017 r.

Kampania informacyjno – edukacyjna "Stop przemocy w rodzinie! "

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zainicjował na terenie gminy Stryszów kampanię informacyjno – edukacyjną dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie.
Akcja wpisuje się w zadania jakie nakłada na jednostki samorządowe Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jak również uchwalony przez Radę Gminy Stryszów Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stryszów
na lata 2017 – 2020 w zakresie podniesienia poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Głównym celem kampanii jest jak najszersze dotarcie z informacją do społeczności lokalnej
i rozpropagowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz rozpowszechnienie informacji
o instytucjach świadczących pomoc rodzinie uwikłanej w przemoc.

W ramach kampanii opracowany został plakat i ulotki z czytelnym przekazem informacyjnym dotyczącym symptomów przemocy a w kolportowanych materiałach podano adresy instytucji oferujących bezpłatną, stałą i profesjonalną pomoc.

Powyższe materiały zostały przekazane:

  • Placówkom Oświatowym – Szkołom na terenie Gminy Stryszów
  • Placówce Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie
  • Komisariatowi Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej – dzielnicowemu
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stryszów
  • Stowarzyszeniu św. Jana Kantego przy Parafii Rzymskokatolickiej w Stryszowie
  • Urzędowi Gminy w Stryszowie

Plakaty zostały rozwieszone na tablicach informacyjnych wszystkich sołectw z terenu Gminy Stryszów. Również Parafie na terenie Gminy Stryszów udostępniły gabloty przykościelne na ulokowanie plakatu „Przerwij przemoc w rodzinie” dzięki czemu kampania informacyjna dotarła do mieszkańców gminy także za pośrednictwem Kościoła. Ponadto przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego w trakcie spotkań z mieszkańcami Gminy Stryszów, w czasie zebrań szkolnych /ogólnych i klasowych/ oraz zebrań wiejskich przekazują informacje dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozdają materiały informacyjne o tej tematyce.


20.02.2017 r.

Tydzień Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w dniach 22-28 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej
http://feniks-radocza.pl/news,tydzien-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem-22-28-lutego-2017-r-


11.01.2017 r.
Program korekcyjno-edukacyjny w FENIKS Radocza

Dyrektor FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza informuje, iż rozpoczyna się nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu wadowickiego w roku 2017.
Termin rozpoczęcia programu przewidziany jest na marzec 2017 roku. Program korekcyjno – edukacyjny w 2017 r. przeznaczony jest dla 8 uczestników.
Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne skierowane są do osób stosujących przemoc w rodzinie, dlatego zasadniczym warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie przez nich faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie.
Program korekcyjno – edukacyjny przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu wadowickiego. W szczególności zaś adresowany jest do następujących grup:
· osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie lub osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je jednocześnie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
· osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych pod warunkiem
utrzymywania długotrwałej abstynencji, ukończyły cykl terapii z zaleceniem uczestnictwa w programie dla osób stosujących przemoc (oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii);
· osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,
np. osób, które mają świadomość własnego problemu związanego ze stosowaniem przemocy i wykazują motywację do podjęcia pracy nad sobą.
Przed przystąpieniem do programu uczestnicy podpisują kontrakt wraz z prowadzącymi program korekcyjno – edukacyjny określający zasady uczestnictwa w programie.
Osoby do programu zgłaszać mogą się same lub poprzez instytucje, przez które zostały zmotywowane do udziału
w programie.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Radocza ul. Dworska 9, 34 – 100 Tomice lub telefonicznie pod numerem: 33 873 10 01 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 22.00. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej (OIK) pod numerem 33 873 10 01.

  Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej

http://feniks-radocza.pl/news,program-korekcyjno-edukacyjny


03.01.2017 r.
Nieodpłatna Pomoc Prawna

Więcej informacji można uzyskać poniżej:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/


03.01.2017 r.
Informacja nt. FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radoczy.

FENIKS Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radoczy jest powiatową jednostką pomocy społecznej. Świadczy bezpłatną pomoc i wsparcie dla mieszkańców Powiatu Wadowickiego od 2012 roku. Siedziba Ośrodka mieści się w Radoczy przy ul. Dworskiej 9. Zespół Ośrodka stanowią psycholodzy, pedagog, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie, radca prawny. W ośrodku pełnione są dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. W Ośrodku można skorzystać z porady i konsultacji specjalistów. Oprócz działalności ambulatoryjnej zespół Ośrodka prowadzi profilaktyczną działalność informacyjno – edukacyjną i szkoleniową dla dzieci, młodzieży, rodziców i osób zaangażowanych w pomoc osobie/rodzinie w sytuacjach kryzysowych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://feniks-radocza.pl/osrodek-interwencji-kryzysowej


03.01.2017 r.
Informacja o Ogólnopolskim Pogotowiu
Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę.
Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można kontaktować się telefonicznie oraz e-mailowo. Oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmują również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

Pełną informację o powyższej ofercie znajdziecie Państwo w załączniku.


Definicja przemocy

Przemoc w rodzinie, zwana także potocznie przemocą domową, to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działania na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia
i życia osób najbliższych. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny /osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących/.
Przemoc w rodzinie, w szczególności, naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.

Rodzaje przemocy w rodzinie:

- przemoc fizyczna – są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zsinień;
-
przemoc psychiczna
– to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie jej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych;
- przemoc seksualna
– polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy;
- przemoc ekonomiczna – to działanie prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy;

Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia lub statusu społecznego czy materialnego, zdarza się, że lepiej wykształceni sprawcy stosują często bardziej wyszukane formy przemocy;

Przemoc zagraża życiu, niesie ze sobą cierpienie fizyczne, rany siniaki, ale nade wszystko powoduje niewyobrażalne wielkie szkody psychiczne u ofiar, które najczęściej przez lata doświadczają znęcania się, wykorzystywania lub zaniedbania .
Przemoc domowa to także poważny problem społeczny. Destrukcyjna siła niszczy cały system rodzinny, rozsadza go od środka, odbiera poczucie bezpieczeństwa i możliwość prawidłowego rozwoju najmłodszym członkom rodziny. Niesie ze sobą ryzyko dziedziczenia przez dzieci zachowań przemocowych i powielania ich w dorosłym życiu. Niezwalczana przemoc przybiera na sile, utrwala się i eskaluje niosąc negatywne konsekwencje dla uwikłanych w nią rodzin i dla całego społeczeństwa.

Przemoc domowa jest przestępstwem, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny /Dz.U.2016.1137 z póź.zm./

WAŻNE INFORMACJE

Jesteś ofiarą przemocy
to zadzwoń:
GOPS Stryszów

(33) 8797150 lub 511 650 854
POLICJA
(33) 8766607 lub 997
NIEBIESKA LINIA
800 120 002
KOCHAM NIE BIJĘ
801 109 801

PRZYDATNE LINKI


g8743mjpg

Punkt Konsultacyjny znajduje się w budynku dawnej "starej poczty" w Stryszowie gdzie można uzyskać poradę: psychologa, terapeuty uzależnień, pracowników socjalnych.
Wszyscy specjaliśc
i udzielają porad bezpłatnie.
1. Godziny przyjęć w Punkcie Konsultacyjnym:
- środa: 800 - 1000 - pracownicy socjalni - 
- pierwsze trzy czwartki miesiąca: 1330 - 1630 - psycholog
Godziny pracy terapeuty
:
⇒ poniedziałek: 1600 - 2000
      - konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin: 1600 - 1700 
      - terapia dla osób uzależnionych od alkoholu po roku abstynencji: 1700 - 2000
⇒ piątek: 1300 - 2000
      - konsultacje terapeutyczne z ofiarami i sprawcami przemocy domowej: 1300 - 1500
      - terapia dla osób współuzależnionych od alkoholu: 1500 - 1700  
      - terapia dla osób uzależnionych od alkoholu do roku abstynencji: 1700 - 2000
2. Osoby doświadczające przemocy mogą zgłaszać swoje problemy również w:
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie, w godzinach 730 do 1530 - pokój 112,
  tel. 33 8797150 lub 511 650 854
- Urzędzie Gminy w Stryszowie pokój nr 5 – przyjmuje Koordynator ds. Profilaktyki Uzależnień w każdą środę od 1130 do 1400 tel. 33 8797412
- Komisariacie Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej tel. 33 8766607
- Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stryszowie tel. 33 8797495

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
Uchwałą Nr IV/34/2011Rady Gminy w Stryszowie z dnia 07 marca 2011 roku został przyjęty tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
Zadaniem pracy Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie;
- Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej;
- Sądu Rejonowego w Wadowicach;
- Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie;
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stryszowie;
- Organizacji Pozarządowej działającej na terenie Gminy Stryszów;
- Placówek Oświatowych działających na terenie Gminy Stryszów;
- Urzędu Gminy w Stryszowie;