PROJEKT POKL
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie realizuje projekt „Aktywność Twoją Szansą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. 

Adresaci projektu:
osoby nieaktywne zawodowo,osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, zatrudnieni, w tym rolnicy zagrożeni wykluczeniem społecznym,osoby korzystające z pomocy społecznej tut. Ośrodka.

Cel projektu:
integracja społeczna osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych w tym rolników zagrożonych wykluczeniem społecznym będących klientami pomocy społecznej.

Podejmowane działania:
zawarcie 22 kontraktów socjalnych z 22 uczestnikami projektu, zorganizowanie kursów specjalistycznych: trening pracy, trening kompetencji społecznych, trening kompetencji życiowych (podstawowych).

Rezultaty:
nabycie przez uczestników projektu dodatkowych umiejętności, poznawania swoich predyspozycji celem wytyczenia indywidualnych ścieżek zawodowych, zwiększenie kreatywności i autoprezentacji  w poszukiwaniu (ewentualnie tworzeniu) własnego stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Koordynatora Projektu Pani Małgorzaty Florek w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie lub pod nr tel. 33 87971 50, kom. 796 527 683.