Stryszów, dn. 15.06.2020 r.

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż w wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko Referent

(ogłoszenie z dnia 01.06.2020 r.) wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.


                                Kierownik Gminnego Ośrodka
                                                                                                                              Pomocy Społecznej w Stryszowie                                                                                                                                                            (-) Krystyna Gębala   


                                                                                                                                   


    Stryszów,dn.2020.06.01

Ogłoszenie o naborze – Referent ds. świadczeń w GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Wymiar czasu pracy –  ½ etat

1.Wymagania niezbędne :

a/ obywatelstwo polskie,

b/ dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym - referent

c/ wykształcenie wyższe,

d/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

e/ znajomość przepisów min. z zakresu następujących ustaw i rozporządzeń;

  -ustawy o świadczeniach rodzinnych , ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, RRM w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”   oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,

  - kodeksu postępowania administracyjnego,

  -o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

  -o finansach publicznych,

  -o systemie ubezpieczeń społecznych

  - ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

f/ dobra znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych min. Microsoft Word,Excel,

g/ komunikatywność i kultura osobista,

h/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 2.Wymagania dodatkowe :

a/umiejętność dobrej organizacji pracy,

b/umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i bezstronność w podejmowaniu decyzji,

c/ doświadczenie zawodowe z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych,

d/zdolność opracowania i podejmowania samodzielnie decyzji administracyjnych,

e/umiejętność redagowania pism, prowadzenia korespondencji,

f/posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień i planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

g/umiejętność pracy w systemach informatycznych.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a/przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków,

b/prowadzenie dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych

a także sporządzanie w tych sprawach decyzji,

c/sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców,

d/sporządzanie sprawozdań i zapotrzebowań na środki finansowe do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

e /czuwanie nad prawidłowością realizacji budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych,

f/ prowadzenie kompleksowej obsługi programu komputerowego z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń 300+,

g/ współpraca z instytucjami w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych tj. MUW, ZUS, OPS, US

 4.Wymagane dokumenty :

a/list motywacyjny/CV

b/kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte umiejętności,

c/oświadczenie o niekaralności,

d/oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku referenta,

e/oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

 Wymagane dokumenty powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby oferty pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  Informacje dodatkowe :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie w terminie do 10-go czerwca 2020 r
do godz.9 –tej z dopiskiem na kopercie „Nabór

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu kryteria.

Z wytypowanymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOPS, BIP i na tablicy ogłoszeń GOPS w Stryszowie.

Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów i informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku referenta.

Nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo nie powiadamiania osób, których oferty zostały odrzucone.

 Przewidywany termin zatrudnienia 1 lipiec 2020r

 Kierownik GOPS
Krystyna Gębala

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

z siedzibą w Stryszowie, 34-146 Stryszów 557, reprezentowany przez Kierownika P. Krystynę Gębala

 2.Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej stryszow@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3 .Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu złożonej oferty pracy na stanowiska pracownika socjalnego, na podstawie:

a/ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy i innych przepisów szczególnych znajdujących zastosowanie, w tym ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych oraz §1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,

b/ art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a RODO – dobrowolnej zgody w przypadku szerszych danych kontaktowych lub innych danych, w tym szczególnych kategorii, umieszczonych dobrowolnie
w formularzach rekrutacyjnych, listach motywacyjnych lub załączonej dokumentacji.

4.Administrator będzie przetwarzał kategorie danych osobowych zawartych w przytoczonych przepisach, których pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające w jego imieniu.

6.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, bądź do czasu wycofania zgody, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na jej podstawie.

8.Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, jak również złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody ,bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i przepisów szczególnych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia oferty. Podanie innych danych jest dobrowolne.

11.Przetwarzanie Pana/Pani danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

                                                                                                            INFORMACJA

 o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie.

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż w wyniku ogłoszenia /z dnia 2020.01.09/ o zatrudnieniu pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie  wpłynęły dwie oferty spełniające wymagania formalne. 

W wyniku dokonanej analizy złożonych dokumentów wybrana została Pani Beata Raciak zam. Tarnawa Dolna.

 Stryszów,dn.2020.03.01      

                                                                                                                      Kierownik Gminnego Ośrodka
                                                                                                                    Pomocy Społecznej w Stryszowie

                                                                                                                                                                        (-) Krystyna Gębala                                                                                                   OGŁOSZENIE

o przedłużeniu terminu zgłaszania ofert na stanowisko Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że przedłuża termin zgłaszania ofert na stanowisko Pracownika socjalnego (Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z dnia 2020.01.09).
   

Stryszów,dn.2020.01.28      

                                                                                                                      Kierownik Gminnego Ośrodka
                                                                                                                     Pomocy Społecznej w Stryszowie

                                                                                                                      (-) Krystyna Gębala   


   

                                                                                                                                          Stryszów, dn.2020.01.09

                                                          OGŁOSZENIE

O zatrudnieniu pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 luty 2020
Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
4. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z póź.zm./, tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
    1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
    2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
    3) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
5. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:

  • o pomocy społecznej,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • o ochronie zdrowia psychicznego,
  • o przeciwdziałaniu przemocy,
  • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej
6. Nieposzlakowana opinia.

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych .
Wymagania dodatkowe:
1. Dobra znajomość obsługi komputera w tym umiejętność pracy w systemach informatycznych
2. Umiejętność pracy w zespole, empatia, komunikatywność i kultura osobista
3. Dyspozycyjność, kreatywność i bezstronność w podejmowaniu decyzji
4. Samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność
5.Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy
6. Posiadanie prawa jazdy kat. B
7. Odporność na sytuacje stresowe

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 Zadania pracownika socjalnego określa art.119 ustawy o pomocy społecznej do których min. należy:
1. Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny;
2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3. Udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5.Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny /CV/
2. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i zdobyte umiejętności.
3. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
4. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych 

Wymagane dokumenty powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby oferty pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 Informacje dodatkowe :
Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie w terminie do 30-go stycznia 2020r w godzinach pracy Ośrodka.
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostanie wybrana oferta spełniająca określone w ogłoszeniu kryteria.
Dokumenty pozostałych kandydatów, będą zwracane zainteresowanym.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej stryszow@poczta.onet.pl lub osobiście w godzinach pracy u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.

                                                                                                                                          Kierownik GOPS

                                                                                                                                          Krystyna Gębala

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Stryszowie, 34-146 Stryszów 557, reprezentowany przez Kierownika P. Krystynę Gębala
 2.Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej stryszow@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3 .Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu złożonej oferty pracy na stanowiska pracownika socjalnego, na podstawie:
a/ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy i innych przepisów szczególnych znajdujących zastosowanie, w tym ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych oraz §1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
b/ art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a RODO – dobrowolnej zgody w przypadku szerszych danych kontaktowych lub innych danych, w tym szczególnych kategorii, umieszczonych dobrowolnie
w formularzach rekrutacyjnych, listach motywacyjnych lub załączonej dokumentacji.
4.Administrator będzie przetwarzał kategorie danych osobowych zawartych w przytoczonych przepisach, których pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
5.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające w jego imieniu.
6.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, bądź do czasu wycofania zgody, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na jej podstawie.
8.Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, jak również złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody ,bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i przepisów szczególnych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia oferty. Podanie innych danych jest dobrowolne.
11.Przetwarzanie Pana/Pani danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


                                                                                                                                            Stryszów, dn.2020.01.03      

Ogłoszenie

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż w wyniku ogłoszenia o zatrudnieniu na  stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (Ogłoszenie z dnia 06.12..2019r). wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

 

                                                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka
                                                                                                                    Pomocy Społecznej w Stryszowie

                                                                                                                        (-) Krystyna Gębala       


                                                                                                                                       Stryszów, dn. 2019.12.06

                                                            Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż od stycznia 2020 r. przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W związku z tym zatrudni od stycznia 2020r osobę na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
Warunki zatrudnienia – umowa zlecenie
Liczba zaplanowanych godzin usług w 2020 r - 960 / tygodniowo 20
Liczba wytypowanych rodzin - 4
Koszt jednej godziny świadczenia usług - 30 zł

 1.Usługi asystenta może świadczyć: :

a/ osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
b/ osoba z wykształceniem przynajmniej średnim posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

2.Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w ;
a/ wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce ( np. placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, urzędy, instytucje użyteczności publicznej),
b/ wyjściu, powrocie oraz lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
c/zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
d/ załatwianiu spraw urzędowych,
e/nawiązaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
f/ korzystaniu z dóbr kultury

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz zasady realizacji zadania określa Program Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

4.Wymagane dokumenty :
a/ CV i list motywacyjny,
c/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte umiejętności,

Wszelkich informacji o zatrudnieniu można uzyskać telefonicznie /033-8797150/ lub osobiście w godzinach pracy u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie

                                                                                                                    Kierownik GOPS

                                                                                                                    Krystyna Gębala

 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Stryszowie, 34-146 Stryszów 557, reprezentowany przez Kierownika P. Krystynę Gębala
2. Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej stryszow@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu złożonej oferty pracy na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, na podstawie:
a/ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy i innych przepisów szczególnych znajdujących zastosowanie, w tym ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych oraz §1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,                                                                            
b/ art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a RODO – dobrowolnej zgody w przypadku szerszych danych kontaktowych lub innych danych, w tym szczególnych kategorii, umieszczonych dobrowolnie w formularzach rekrutacyjnych, listach motywacyjnych lub załączonej dokumentacji.                            
4. Administrator będzie przetwarzał kategorie danych osobowych zawartych w przytoczonych przepisach, których pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.                          
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające w jego imieniu.                        6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.            
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, bądź do czasu wycofania zgody, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na jej podstawie.                
8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, jak również złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                                    
9. W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody ,bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.                      
10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i przepisów szczególnych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia oferty. Podanie innych danych jest dobrowolne. 11.Przetwarzanie Pana/Pani danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

   


                                                                                                                                      Stryszów,dn.2019.11.18

                                                            Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż zatrudni  Asystenta rodziny
Warunki zatrudnienia – umowa zlecenie
1.Wymagania niezbędne :
1) wykształcenie zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.
 - wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust.3 ustawy i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi i rodziną lub
-wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

2.Wymagania dodatkowe :
a/ umiejętność dobrej organizacji pracy,
b/ umiejętność pracy w zespole,
c/ samodzielność, odpowiedzialność,
d/ umiejętność redagowania pism, prowadzenia korespondencji.
e/ komunikatywność, empatia, kreatywność,
f/ odporność na stres

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

Określają przepisy ustaw; o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. z 2017r poz.697 z póź.zm./, oraz o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /Dz.U. z 2016r poz.1860/

4.Wymagane dokumenty :

a/ CV i list motywacyjny,
b/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte umiejętności,
c/ oświadczenie o niekaralności,

 Wszelkich informacji o zatrudnieniu można uzyskać telefonicznie /033-8797150/ lub osobiście w godzinach pracy u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.

                                                                                                                    Kierownik GOPS

                                                                                                                    Krystyna Gębala

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Stryszowie, 34-146 Stryszów 557, reprezentowany przez Kierownika P. Krystynę Gębala
2. Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej stryszow@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu złożonej oferty pracy na stanowisko asystenta rodziny, na podstawie:          
a/ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy i innych przepisów szczególnych znajdujących zastosowanie, w tym ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych oraz §1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,          
b/ art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a RODO – dobrowolnej zgody w przypadku szerszych danych kontaktowych lub innych danych, w tym szczególnych kategorii, umieszczonych dobrowolnie w formularzach rekrutacyjnych, listach motywacyjnych lub załączonej dokumentacji.                            
4. Administrator będzie przetwarzał kategorie danych osobowych zawartych w przytoczonych przepisach, których pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.                          
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające w jego imieniu.                        6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.    
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, bądź do czasu wycofania zgody, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na jej podstawie.                
8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, jak również złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                                    
9. W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody ,bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.                      
10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i przepisów szczególnych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia oferty. Podanie innych danych jest dobrowolne. 11.Przetwarzanie Pana/Pani danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż w wyniku ogłoszenia /z dnia 2019.05.15/ o zatrudnieniu pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie wpłynęły trzy oferty spełniające wymagania formalne.

W wyniku dokonanej analizy złożonych dokumentów oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych wybrana została Pani Joanna Kadela zam. Zembrzyce.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu na stanowisko pracownika socjalnego.

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że w/W posiada odpowiednie predyspozycje, widzę i umiejętności wskazujące na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na niniejszym stanowisku.

 

Stryszów, dn. 2019.07.04      

                                                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka
                                                                                                                    Pomocy Społecznej w Stryszowie

                                                                                                                                                        (-) Krystyna Gębala       


                                                                                                                                          Stryszów,dn. 2019.05.15

OGŁOSZENIE

O zatrudnieniu pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Przewidywany termin zatrudnienia: 15 lipca 2019

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
4. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z póź.zm./, tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
    1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
    2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
    3) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
5. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:

  • o pomocy społecznej,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • o ochronie zdrowia psychicznego,
  • o przeciwdziałaniu przemocy,
  • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej

6. Nieposzlakowana opinia.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych .

Wymagania dodatkowe:

1. Dobra znajomość obsługi komputera w tym umiejętność pracy w systemach informatycznych
2. Umiejętność pracy w zespole, empatia, komunikatywność i kultura osobista
3. Dyspozycyjność, kreatywność i bezstronność w podejmowaniu decyzji
4. Samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność
5.Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy
6. Posiadanie prawa jazdy kat. B
7. Odporność na sytuacje stresowe

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Zadania pracownika socjalnego określa art.119 ustawy o pomocy społecznej do których min. należy:

1. Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny;
2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3. Udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5.Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny /CV/
2. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i zdobyte umiejętności.
3. Oświadczenie o niekaralności,
4. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
5. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby oferty pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

   

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Stryszowie, 34-146 Stryszów 557, reprezentowany przez Kierownika P. Krystynę Gębala.
2. Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej stryszow@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3 .Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu złożonej oferty pracy na stanowiska pracownika socjalnego, na podstawie:
a/ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy i innych przepisów szczególnych znajdujących zastosowanie, w tym ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych oraz §1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
b/ art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a RODO – dobrowolnej zgody w przypadku szerszych danych kontaktowych lub innych danych, w tym szczególnych kategorii, umieszczonych dobrowolnie w formularzach rekrutacyjnych, listach motywacyjnych lub załączonej dokumentacji.
4. Administrator będzie przetwarzał kategorie danych osobowych zawartych w przytoczonych przepisach, których pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
5.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające w jego imieniu.
6.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, bądź do czasu wycofania zgody, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na jej podstawie.
8.Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, jak również złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody ,bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i przepisów szczególnych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia oferty. Podanie innych danych jest dobrowolne.

11.Przetwarzanie Pana/Pani danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje dodatkowe :

Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie w terminie do 15 czerwca 2019r w godzinach pracy Ośrodka.

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostanie wybrana oferta spełniająca określone w ogłoszeniu kryteria.

Dokumenty pozostałych kandydatów, będą zwracane zainteresowanym.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej stryszow@poczta.onet.pl lub osobiście w godzinach pracy u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.

 

Kierownik GOPS
Krystyna Gębala