INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż w wyniku ogłoszenia /z dnia 2019.05.15/ o zatrudnieniu pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie wpłynęły trzy oferty spełniające wymagania formalne.

W wyniku dokonanej analizy złożonych dokumentów oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych wybrana została Pani Joanna Kadela zam. Zembrzyce.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu na stanowisko pracownika socjalnego.

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że w/W posiada odpowiednie predyspozycje, widzę i umiejętności wskazujące na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na niniejszym stanowisku.

 

Stryszów, dn. 2019.07.04      

                                                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka
                                                                                                                    Pomocy Społecznej w Stryszowie

                                                                                                                                                        (-) Krystyna Gębala       


                                                                                                                                          Stryszów,dn. 2019.05.15

OGŁOSZENIE

O zatrudnieniu pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Przewidywany termin zatrudnienia: 15 lipca 2019

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
4. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z póź.zm./, tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
    1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
    2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
    3) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
5. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:

  • o pomocy społecznej,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • o ochronie zdrowia psychicznego,
  • o przeciwdziałaniu przemocy,
  • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej

6. Nieposzlakowana opinia.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych .

Wymagania dodatkowe:

1. Dobra znajomość obsługi komputera w tym umiejętność pracy w systemach informatycznych
2. Umiejętność pracy w zespole, empatia, komunikatywność i kultura osobista
3. Dyspozycyjność, kreatywność i bezstronność w podejmowaniu decyzji
4. Samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność
5.Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy
6. Posiadanie prawa jazdy kat. B
7. Odporność na sytuacje stresowe

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Zadania pracownika socjalnego określa art.119 ustawy o pomocy społecznej do których min. należy:

1. Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny;
2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3. Udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5.Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny /CV/
2. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i zdobyte umiejętności.
3. Oświadczenie o niekaralności,
4. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
5. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby oferty pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

   

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Stryszowie, 34-146 Stryszów 557, reprezentowany przez Kierownika P. Krystynę Gębala.
2. Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej stryszow@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3 .Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu złożonej oferty pracy na stanowiska pracownika socjalnego, na podstawie:
a/ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy i innych przepisów szczególnych znajdujących zastosowanie, w tym ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych oraz §1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
b/ art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a RODO – dobrowolnej zgody w przypadku szerszych danych kontaktowych lub innych danych, w tym szczególnych kategorii, umieszczonych dobrowolnie w formularzach rekrutacyjnych, listach motywacyjnych lub załączonej dokumentacji.
4. Administrator będzie przetwarzał kategorie danych osobowych zawartych w przytoczonych przepisach, których pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
5.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające w jego imieniu.
6.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, bądź do czasu wycofania zgody, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na jej podstawie.
8.Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, jak również złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody ,bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy i przepisów szczególnych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia oferty. Podanie innych danych jest dobrowolne.

11.Przetwarzanie Pana/Pani danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje dodatkowe :

Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie w terminie do 15 czerwca 2019r w godzinach pracy Ośrodka.

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostanie wybrana oferta spełniająca określone w ogłoszeniu kryteria.

Dokumenty pozostałych kandydatów, będą zwracane zainteresowanym.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej stryszow@poczta.onet.pl lub osobiście w godzinach pracy u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie.

 

Kierownik GOPS
Krystyna Gębala