Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.

     Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. 

W lipcu tylko online:

Już od 1 lipca 2019 r. można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.
Dotyczy to tylko wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi:

 • portal „emp@tia”,
 • systemy bankowe,
 • PUE ZUS                                                                                                                          

Tradycyjna metoda składania wniosku:                                                             

Wnioski o świadczenie wychowawcze "500+" w formie tradycyjnej (papierowej) na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 będzie można składać dopiero od
1 sierpnia 2019 r.
 

W przypadku przyznanych decyzją świadczeń na drugie i kolejne dziecko na okres zasiłkowy 2018/2019 a uzyskaniem prawa na pierwsze dziecko od lipca 2019 r.

Rodzice/Opiekunowie którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). 
Uwaga, należy pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., wtedy można otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem przypadku opieki naprzemiennej, albo
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 Świadczenie wychowawcze nie przysługuje:

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje (art. 8 ust. 1 ustawy), jeżeli:            
1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;                      
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;                        
3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która – ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego - art. 10 § 2 kodeksu cywilnego).                      
4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Szerszy dostęp do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019r.:

Zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Przyznawanie świadczeń wychowawczych następować będzie w drodze rozstrzygnięć (bez wydawania decyzji administracyjnych). Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie wysłana przez Organ właściwy na adres poczty elektronicznej wskazanej we wniosku lub będzie można odebrać osobiście w Organie rozpatrującym wniosek.

Nieodebranie informacji przyznającej świadczenia nie powoduje wstrzymania wypłaty świadczeń.
Decyzje administracyjne będą wydawane tylko w przypadku odmowy przyznania świadczeń, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

Wydłużenie terminu złożenia wniosku na nowo narodzone dziecko:

W przypadku urodzenia się w rodzinie nowego dziecka w okresie świadczeniowym, rodzic będzie miał trzy miesiące na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze, a w razie zachowania tego trzymiesięcznego terminu organ przyznawać je będzie poczynając od miesiąca urodzenia dziecka, a nie od miesiąca złożenia wniosku. Podobna regulacja dotyczyć będzie dzieci przysposobionych i objętych opieką.                      
Niedotrzymanie trzymiesięcznego terminu skutkować będzie wypłatą świadczenia
od miesiąca złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty (w zależności od sytuacji):

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji oraz wskazujące, które z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 Sytuacje wyjątkowe:

W przypadku gdy osoba pobierająca świadczenia wychowawcze marnotrawi wypłacone jej świadczenia wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenia wychowawcze w całości lub części w formie rzeczowej lub
w formie opłacania usług.

 Terminy składania wniosków i wypłaty świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2019/2021:

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.
 • Wnioski składane od 1 lutego 2020 r. będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.